Corporate Governance ve Škoda Auto

Oblast corporate governance představuje systém, kterým je společnost vedena a kontrolována, přičemž usiluje o vedení odpovědné, kvalifikované, transparentní a zaměřené na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů relevantních subjektů. Obecně lze říct, že se jedná o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazujících společnost k udržování vyváženého vztahu mezi ní samou a jejími zaměstnanci. Corporate governance taktéž definuje distribuci práv a povinností mezi relevantními subjekty, jako jsou akcionáři, výkonný management, orgány společnosti, zaměstnanci a zákazníci.

V oblasti etických standardů se společnost Škoda Auto hlásí mimo jiné k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex). Cílem je prostřednictvím neustálého zlepšování interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelském prostředí.

Vlastní firemní kultura a politika společnosti Škoda Auto se pak opírá zejména o principy definované v Etickém kodexu skupiny Škoda Auto. Přijatý Etický kodex je založen na obecně přijatých společenských hodnotách.

Integrita

Ve společnosti Škoda Auto věříme, že pouze poctivé a spolehlivé jednání v souladu s principy integrity nám umožní získat a posílit důvěru zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, obchodních partnerů i široké veřejnosti. Jednání v souladu s principy integrity je proto nedílnou součástí Next Level ‑ Škoda Strategie 2030 a je pro společnost Škoda Auto stejně důležité jako kvalita jejích produktů, finanční cíle a spokojenost zákazníků.

Jedním z nástrojů, jak zvýšit mezi zaměstnanci a managementem společnosti Škoda Auto povědomí o tématu integrity a jeho důležitosti pro obchodní aktivity, je také program Together4Integrity. Ten v sobě zahrnuje mimo jiné i iniciativy, které přispívají k tomu, aby se společnost stala příkladem v jednání v souladu s principy integrity. Že je integrita jednou z hlavních zásad naší obchodní činnosti, dokazuje i to, že je jedním z kritérií pro rozhodování představenstva společnosti. Všechny návrhy předložené představenstvu společnosti tak musí obsahovat stanovisko příslušného útvaru společnosti k tomu, jak dané rozhodnutí přispívá k naplnění principů integrity a zásad compliance či zda jsou s nimi spojená případná rizika.

Další informace o tématu Integrity v koncernu Volkswagen naleznete na následující stránce:
https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html (obsah v anglickém jazyce).

Případné dotazy na téma integrity je možné zaslat na e-mail integrity@skoda-auto.cz.

Integrita (CS)
pdf (58.3 KB)

Compliance

Společnost Škoda Auto je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný pouze tehdy, pokud bude zajištěno jednání v souladu s pravidly, a proto věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní a interní předpisy, etická a další pravidla dobrovolně přijatá koncernem Volkswagen a společností Škoda Auto. Zásady compliance se neomezují pouze na obchodní vztahy, ale vztahují se na všechny činnosti uvnitř i vně společnosti. Tímto přístupem dává společnost Škoda Auto najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných mimo jiné pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Útvar Governance, Risk & Compliance poskytuje poradenství ve všech otázkách týkajících se compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o jejím významu mezi zaměstnanci a třetími stranami. Pro potřeby zmíněného poradenství slouží ve společnosti Škoda Auto e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Etický kodex skupiny Škoda Auto
Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců společnosti Škoda Auto a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev. Dobrá pověst společnosti Škoda Auto je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s Etickým kodexem a všemi platnými právními a interními předpisy. Zásady chování zde uvedené se staly nedílnou součástí firemní kultury společnosti Škoda Auto.

Etický kodex Náš kodex je ke stažení zde:
Česká verze
Anglická verze

Etický kodex pro obchodní partnery koncernu Volkswagen v anglické a německé verzi je ke stažení zde.

Systém řízení Compliance (CS)
pdf (84.7 KB)

Naše oznamovací systémy (Whistleblowing Systems)

Řízení rizik

Pro dlouhodobý úspěch společnosti Škoda Auto je rozhodující, že dokáže včas rozpoznat, předvídat a řídit možná rizika i příležitosti vyplývající z její činnosti. Struktura řízení rizik ve společnosti Škoda Auto vychází z jednotného principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který navazuje na mezinárodně uznávaný standard COSO Enterprise Risk Management Framework.

Cílem systému řízení rizik je rozpoznání potenciálních rizik již v počáteční fázi, aby mohla společnost včas přijmout vhodná protiopatření, zabránit případným škodám a vyloučit jakákoli rizika, která by mohla ohrozit její existenci. Jelikož pravděpodobnost a dopad budoucích událostí podléhá určité míře nejistoty, nemůže ani nejlepší systém řízení rizik předvídat všechna možná rizika, stejně jako nemůže sebelepší interní kontrolní systém plně zabránit nepředvídatelným událostem. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se společnost snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.