Corporate Governance ve Škoda Auto

Oblast corporate governance představuje systém, kterým je společnost vedena a kontrolována, přičemž usiluje o vedení odpovědné, kvalifikované, transparentní a zaměřené na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů relevantních subjektů. Obecně lze říct, že se jedná o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazujících společnost k udržování vyváženého vztahu mezi ní samou a jejími zaměstnanci. Corporate governance taktéž definuje distribuci práv a povinností mezi relevantními subjekty, jako jsou akcionáři, výkonný management, orgány společnosti, zaměstnanci a zákazníci.

V oblasti etických standardů se společnost Škoda Auto hlásí mimo jiné k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex). Cílem je prostřednictvím neustálého zlepšování interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelském prostředí.

Vlastní firemní kultura a politika společnosti Škoda Auto se pak opírá zejména o principy definované v Etickém kodexu skupiny Škoda Auto. Přijatý Etický kodex je založen na obecně přijatých společenských hodnotách.

Integrita

Ve společnosti Škoda Auto věříme, že pouze poctivé a spolehlivé jednání v souladu s principy integrity nám umožní získat a posílit důvěru zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, obchodních partnerů i široké veřejnosti. Jednání v souladu s principy integrity je proto nedílnou součástí Next Level ‑ Škoda Strategie 2030 a je pro společnost Škoda Auto stejně důležité jako kvalita jejích produktů, finanční cíle a spokojenost zákazníků.

Jedním z nástrojů, jak zvýšit mezi zaměstnanci a managementem společnosti Škoda Auto povědomí o tématu integrity a jeho důležitosti pro obchodní aktivity, je také program Together4Integrity. Ten v sobě zahrnuje mimo jiné i iniciativy, které přispívají k tomu, aby se společnost stala příkladem v jednání v souladu s principy integrity. Že je integrita jednou z hlavních zásad naší obchodní činnosti, dokazuje i to, že je jedním z kritérií pro rozhodování představenstva společnosti. Všechny návrhy předložené představenstvu společnosti tak musí obsahovat stanovisko příslušného útvaru společnosti k tomu, jak dané rozhodnutí přispívá k naplnění principů integrity a zásad compliance či zda jsou s nimi spojená případná rizika.

Další informace o tématu Integrity v koncernu Volkswagen naleznete na následující stránce:
https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html (obsah v anglickém jazyce).

Případné dotazy na téma integrity je možné zaslat na e-mail integrity@skoda-auto.cz.

Compliance

Společnost Škoda Auto je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný pouze tehdy, pokud bude zajištěno jednání v souladu s pravidly, a proto věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní a interní předpisy, etická a další pravidla dobrovolně přijatá koncernem Volkswagen a společností Škoda Auto. Zásady compliance se neomezují pouze na obchodní vztahy, ale vztahují se na všechny činnosti uvnitř i vně společnosti. Tímto přístupem dává společnost Škoda Auto najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných mimo jiné pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Útvar Governance, Risk & Compliance poskytuje poradenství ve všech otázkách týkajících se compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o jejím významu mezi zaměstnanci a třetími stranami. Pro potřeby zmíněného poradenství slouží ve společnosti Škoda Auto e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Etický kodex skupiny Škoda Auto
Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců společnosti Škoda Auto a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev. Dobrá pověst společnosti Škoda Auto je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s Etickým kodexem a všemi platnými právními a interními předpisy. Zásady chování zde uvedené se staly nedílnou součástí firemní kultury společnosti Škoda Auto.

Etický kodex skupiny Škoda Auto je ke stažení zde:
Česká verze
Anglická verze
Německá verze

Etický kodex pro obchodní partnery koncernu Volkswagen v anglické a německé verzi je ke stažení zde.

Náš systém pro zpracování podnětů ve společnosti

Dodržování platných právních a interních předpisů, stejně jako principů uvedených v Etickém kodexu skupiny Škoda Auto a Etickém kodexu pro obchodní partnery koncernu Volkswagen představuje pro společnost Škoda Auto nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na dodržování principů integrity a compliance. Pro splnění těchto standardů je důležité, abychom se dozvěděli o případném nesprávném jednání našich zaměstnanců či obchodních partnerů a zastavili ho. Proto jsme pověřili Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen, aby naším jménem provozoval nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro zpracování podnětů. Klíčovým pilířem našeho systému pro zpracování podnětů je zásada spravedlivého řízení. Náš systém také zaručuje maximální možnou ochranu oznamovatelů, dotčených osob a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování nahlášeného nesprávného jednání. Sem patří i možnost nahlásit podnět a komunikovat anonymně. U anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš systém pro zpracování podnětů, nejsou podnikány žádné kroky vedoucí k jejich možné identifikaci. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a vůči všem osobám, které přispívají k vyšetřování, nebudou ve společnosti Škoda Auto tolerována. Dotčené osoby, které jsou v podnětu označeny, jsou považovány za nevinné, dokud není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů. Při vyšetřování je dodržována maximální míra utajení a relevantní informace jsou zpracovávány v rámci spravedlivého, rychlého a zabezpečeného procesu.

Jak zpracujeme váš podnět?

Kvalifikovaní a zkušení kolegové z Centrálního prošetřovacího orgánu koncernu Volkswagen důkladně prověřují každý podnět na nesprávné jednání zaměstnanců koncernu Volkswagen a systematicky se jím zabývají. V případě, že podáte podnět, obdržíte nejprve potvrzení o jeho přijetí. Centrální prošetřovací organ koncernu Volkswagen pak váš podnět vyhodnotí. Tento krok zahrnuje získaní informací přímo od oznamovatele. Pouze v případě, že toto prvotní vyhodnocení potvrdí důvodné podezření na porušení předpisů, je zahájeno šetření příslušnou vyšetřovací složkou. Následně jsou výsledky šetření vyhodnoceny Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen a jsou doporučena odpovídající opatření. Informace o stavu a výsledku celého procesu jsou vám nahlášeny bez zbytečného odkladu. Potenciální porušení zásad Etického kodexu pro obchodní partnery koncernu Volkswagen včetně vážných rizik a porušení lidských práv a ochrany životního prostředí přímými a nepřímými obchodními partnery může být taktéž nahlášeno Centrálnímu prošetřovacímu orgánu koncernu Volkswagen, stejně jako podněty jinak vyžadující okamžité jednání. Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen následně informuje odpovědné útvary, které danou záležitost zpracují odpovídajícím způsobem. To zahrnuje zejména implementaci opatření nezbytných k minimalizaci či zastavení porušování předpisů a/nebo příslušných rizik. Více informací o procesních principech týkajících se procesu hlášení podnětů v rámci koncernu Volkswagen naleznete zde (v anglickém jazyce).

*Čas zpracování se může lišit v návaznosti na předmět zmíněného procesu.

 

 

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se produktů či služeb společnosti Škoda Auto?

Máte-li jako zákazník jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se produktů či služeb společnosti Škoda Auto nebo našich obchodních partnerů (např. prodejců vozů, servisů), které nezahrnují případné porušení platných právních a/nebo interních předpisů, kontaktujte prosím standardní zákaznickou linku společnosti Škoda Auto na telefonním čísle 800 600 000 nebo prostřednictvím e-mailové adresy infoline@skoda-auto.cz. Děkujeme za pochopení, že náš systém pro zpracování podnětů není primárně určen pro dotazy či stížnosti zákazníků.

Hlášení podnětů do našeho systému pro zpracování podnětů

Systém pro zpracování podnětů nabízí různé kanály pro nahlášení případného nesprávného jednání zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a pohotovou reakci ze strany naší společnosti, kdykoli je to potřeba. Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat další příslušné pověřené orgány v České republice.

 • Nonstop telefonní linka (dostupnost 24x7)
  Podněty můžete nahlásit 365 dní v roce, 24 hodin denně na mezinárodní bezplatné lince: +800 444 46300.
  V případě, že váš lokální poskytovatel telefonních služeb nepodporuje výše uvedenou telefonní linku, můžete podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle, které je zpoplatněno: +49 5361 946300.
 • Online nahlašovací kanál
  Pro spojení s Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen můžete také využít webovou komunikační platformu, která je důvěrná a technicky zabezpečená.
  Podnět můžete nahlásit v jakémkoli jazyce, a to i v případě, že se vámi preferovaný jazyk nenachází v nabídce online nahlašovacího kanálu. Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen můžete v jakémkoli jazyce kontaktovat také prostřednictvím e-mailu či poštou.
 • Ombudsmani
  Koncern Volkswagen jmenoval externí advokáty, aby vykonávali funkci ombudsmanů. Ti poskytují poradenství ohledně systému pro zpracování podnětů. Zároveň je však možné jejich prostřednictvím podat podněty, u kterých v případě, že si to oznamovatel přeje, zajišťují, že jsou anonymně předány Centrálnímu prošetřovacímu orgánu koncernu Volkswagen.
  Chcete-li se spojit s ombudsmany, jejich kontaktní údaje naleznete zde.
 • E-mailová adresa
  S centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen se můžete v jakémkoliv jazyce spojit i prostřednictvím e-mailu io@volkswagen.de.
 • Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen
  Poštovní adresa: 
  Central Investigation Office, Box 1717, 38436 Wolfsburg Germany. (Podnět lze zaslat v jakémkoliv jazyce.)
  Osobně*: Centrální prošetřovací orgán Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg (centrum), Německo

  *V takovém případě si prosím s předstihem sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de.

Máte nějaké další dotazy?

V případě dotazů či návrhu na zlepšení týkajících se systému pro zpracování podnětů se také můžete obrátit Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen. Pokud jste byli vyslýcháni či slyšeni v rámci šetření, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu Ombudsmanům jako nezávislému subjektu. Nadto je možné ve všech záležitostech systému pro zpracování podnětů kontaktovat i lokálního Compliance Officera ve společnosti Škoda Auto – a to například prostřednictvím e-mailové adresy compliance@skoda-auto.cz.

Externí nahlašovací kanál v České republice

Na základě platných právních předpisů České republiky zatím nebyly stanoveny žádné orgány pověřené vedením externího nahlašovacího kanálu.

Přehled informací o systému pro zpracování podnětů ve společnosti Škoda Auto ke stažení zde:

Česká verze
Anglická verze

Řízení rizik

Pro dlouhodobý úspěch společnosti Škoda Auto je rozhodující, že dokáže včas rozpoznat, předvídat a řídit možná rizika i příležitosti vyplývající z její činnosti. Struktura řízení rizik ve společnosti Škoda Auto vychází z jednotného principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který navazuje na mezinárodně uznávaný standard COSO Enterprise Risk Management Framework.

Cílem systému řízení rizik je rozpoznání potenciálních rizik již v počáteční fázi, aby mohla společnost včas přijmout vhodná protiopatření, zabránit případným škodám a vyloučit jakákoli rizika, která by mohla ohrozit její existenci. Jelikož pravděpodobnost a dopad budoucích událostí podléhá určité míře nejistoty, nemůže ani nejlepší systém řízení rizik předvídat všechna možná rizika, stejně jako nemůže sebelepší interní kontrolní systém plně zabránit nepředvídatelným událostem. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se společnost snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.