Informace o zpracování osobních údajů

pomocí souborů cookies a jiných webových technologií

Tyto webové stránky provozuje společnost Škoda Auto a.s., se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, PSČ: 29360, identifikační číslo: 001 77 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B 332 (dále jen "Škoda Auto" nebo "my"). Škoda Auto zpracovává Vaše osobní údaje jako správce za účelem poskytování služeb uživatelům ("Uživatel" nebo "Vy") webových stránek ve věci popsané níže v kapitole "Účely používání cookies a jejich popis".

Tyto Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a dalších podobných webových technologií ("Prohlášení") vysvětlují, jak zpracováváme osobní údaje o vás prostřednictvím webových technologií na webových stránkách vlastněných a/nebo provozovaných Škoda Auto („Webová stránka“ nebo „Webové stránky“). Všechny Webové stránky, na které se toto Prohlášení vztahuje, jsou uvedeny v přílohách Prohlášení.

Toto Prohlášení můžeme čas od času aktualizovat. Veškeré změny provedené v tomto Prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách a v případě podstatných změn budete o nich informováni.

1. Jaké webové technologie může Webová stránka používat?

My, a také některé třetí strany, které na našich Webových stránkách poskytují svůj obsah, reklamu nebo ostatní funkce, můžeme při vaší návštěvě Webové stránky používat různé technologie k získávání a zpracování údajů.

Mezi ně patří především soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší Webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme.

Dále pak využíváme i další technologie jako jsou například analytické skripty, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na Webových stránkách. Pro všechny tyto technologie budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále používat označení cookies.

 

2. Zpracované osobní údaje:

Na Webové stránce můžeme zpracovávat data o tom, jak ji používáte, například:

  • Síťové identifikátory,
  • Lokalizační údaje,
  • Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat.

Tyto kategorie osobních údajů zahrnují identifikátory souborů cookies a jiné síťové identifikátory, data o zařízení, jako je model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresa, IP adresa nebo verze operačního systému. Dále čas a trvání používání Webové stránky, vyhledávací údaje a vybrané služby/produkty, a to, zda a s jakými soubory cookies jste souhlasili. Mezi lokalizační údaje řadíme údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí.

Získané osobní údaje o vás nebo o vaší aktivitě můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které získáme z veřejně dostupných zdrojů v případech povolených zákonem.

 

3. Účely používání cookies a jejich popis:

Cookies jsou velmi běžnou technologií pro zapamatování určitých informací o tom, jak uživatelé interagují s webovými stránkami a používají svá zařízení. Drtivá většina webových stránek v současné době využívá cookies a jsou běžně používány z celé řady důvodů.

Nezbytné cookies

Tyto cookies nám pomáhají zajistit základní funkce, jako je zajištění funkčnosti a bezpečného chodu Webové stránky, přístup k zabezpečeným částem Webové stránky, rychlé načítání webového obsahu, ověření uživatele nebo zaznamenání, zda jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, včetně uložení uživatelských preferencí na doméně během relace. Takové cookies jsou nezbytné pro fungování naších Webových stránek, a proto k jejich ukládání a čtení nepotřebujeme váš souhlas.

Analytické cookies

Na základě vašeho souhlasu používáme cookies, které slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na Webové stránce. Data nám pomáhají určit oblíbenost jednotlivých stránek funkcí a slouží jako podklad pro zlepšování Webové stránky.

Funkce a preference

S vaším souhlasem používáme cookies, které umožňují použití pokročilého webového obsahu a pokročilých funkcí a slouží k ukládání vašich preferencí napříč našimi Webovými stránkami. Díky těmto cookies můžeme přizpůsobovat naše Webové stránky podle vašich preferencí jako je nastavení jazyka a regionu atd.

Personalizované nabídky

S vaším souhlasem používáme soubory cookies abychom vám mohli zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na této Webové stránce, na našich jiných Webových stránkách, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích. Za pomoci těchto cookies můžete být informováni o našich produktech a službách, akcích, soutěžích, novinkách, reklamách a katalozích. Díky údajům, které nám tímto způsobem poskytujete, vám také můžeme poskytovat nabídky na míru, které budou nejvíce odpovídat vašim zájmům.

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Ostatní cookies třetích stran

Některé z našich stránek zobrazují obsah od externích poskytovatelů, kteří také používají cookies. Tento externí obsah může používat cookies, nad kterými nemáme kontrolu. Pro více informací o tom, jak externí poskytovatelé používají cookies, vás odkazujeme na jejich informace o používání cookies.

4. Jak zpracováváme vaše údaje:

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména shromažďování, ukládání na nosičích dat, třídění, používání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky nebo ručně za účelem splnění výše uvedených účelů.

5. Nezbytnost / dobrovolnost zpracování osobních údajů:

Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu společnosti Škoda Auto nebo třetí strany. To se týká zejména osobních údajů, které získáme pomocí nezbytných cookies. Tyto údaje zpracováváme za účelem:

(i) zajištění funkčnosti Webové stránky a
(ii) uložení uživatelských preferencí na doméně během relace.

Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu. Poskytování osobních údajů pro takové zpracování je dobrovolné. Pokud jste nám svůj souhlas neposkytli, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Za tímto účelem vás při první návštěvě Webové stránky vyzveme k udělení souhlasu s používáním cookies a zpracováním osobních údajů, které získáme v důsledku jejich použití. Můžete udělit souhlas s použitím všech cookies, případně své preference můžete upravit kliknutím na tlačítko „Spravovat cookies“. Pokud udělíte souhlas a přihlásíte se ke svému uživatelskému účtu, můžeme údaje o vašem chování na Webové stránce propojit s vaším uživatelským účtem.

Svůj souhlas můžete odvolat a své volby ohledně používání cookies můžete změnit pomocí cookie manageru na našich Webových stránkách, který aktivujete na kterékoli stránce kliknutím na tlačítko umístěné v levé spodní části Webové stránky s vyobrazením sušenky. Jakékoli použití souboru cookie nebo souvisejících osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu bude platné a zákonné.

I přes neudělení nebo odvolání souhlasu však budeme zpracovávat nezbytné cookies.

6. Doba zpracování:

Konkrétní doba zpracování je uvedená v Seznamu cookies seřazených dle účelu v kapitole 3 nebo v přílohách Prohlášení.

7. Kategorie příjemců, kterým můžeme poskytnout osobní údaje:

Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, a to zejména: marketingovým agenturám, společnostem koncernu a poskytovatelům analytických a statistických služeb. Konkrétní příjemci jsou uvedeni v Seznamu cookies seřazených dle účelu v kapitole 3 nebo v přílohách Prohlášení.

Jiné strany
Vaše osobní údaje mohou být na požádání poskytnuty veřejným orgánům, a to zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení podle potřeby a v mezích zákona.

8. Zdroj osobních údajů:

Ve většině případů získáváme osobní údaje přímo od vás v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje získáváme také sledováním vašeho chování na Webové stránce.

9. Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V souvislosti se zpracováním mohou být vaše osobní údaje předány do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou unii („EU“) a Evropský hospodářský prostor („EHP“). K tomu dojde pouze v případě, když nám udělíte svůj výslovný souhlas nebo pokud podnikneme kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření s cílem zajistit, aby vaše práva na ochranu osobních údajů byla i nadále chráněna tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Tyto kroky zahrnují:

  • ověření toho, že země mimo EU a EHP, do kterých se osobní údaje předávají, byly považovány za země s dostatečnou ochranou pro vaše osobní údaje;
  • uložení smluvních povinností příjemci vašich osobních údajů s využitím standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adreset https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemí zavázal vedle dalších dodatečných opatření dodržovat.

Vaše osobní údaje zašleme společnostem se sídlem ve Spojených státech amerických („USA“) na servery umístěné tamtéž. Takové přenosy jsou založeny na rozhodnutí o odpovídající ochraně pro bezpečný a spolehlivý tok údajů mezi EU a USA, které uvádí, že společnosti, které jsou certifikovány podle rámce EU-US Data Privacy Framework, poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

10. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů v souvislosti s právními nebo jinak významnými otázkami:

 

V rámci tohoto zpracovávání nebude probíhat žádné automatizované rozhodování.

11. Další informace

Může být ve veřejném zájmu archivovat osobní údaje a ty mohou být použity pro účely výzkumu v oblasti vědy, historie nebo statistiky.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webová stránka odkazuje hypertextovými odkazy. Nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách. Tyto hypertextové odkazy se poskytují jako služba uživatelům a jsou přístupné na vlastní riziko.

Abychom zajistili maximální ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme příslušná organizační a technická opatření včetně fyzických, elektronických a správních postupů vedoucích k ochraně a zabezpečení informací shromážděných prostřednictvím této stránky. Vaše citlivá data nebo osobní údaje, které jste zadali na naší Webové stránce, jsou šifrována a chráněna certifikátem SSL. Bez ohledu na výše uvedené nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou posílány vámi nebo pokud se svými osobními údaji nezacházíte bezpečně.

Chcete-li se dozvědět vice o vašich právech a jak je uplatňovat, navštivte stránku níže.

Příloha 1

skoda-auto.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 2

www.welovecycling.com

Seznam cookies seřazených dle účelu

Příloha 3

www.skoda-storyboard.com

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Třetí strany

Příloha 4

skoda-naradovna.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 5

museum.skoda-auto.cz, sou-skoda.cz, poliklinika.skoda-auto.cz, skodastresu.cz, fablab.skoda-auto.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Třetí strany

Příloha 6

eshop.skoda-auto.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 7

www.skodaplus.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 8

www.skoda-online.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 9

skoda-motorsport.com

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 10

skoda-kariera.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 11

nakarmeli.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Třetí strany

Příloha 12

skodamobil.cz, skodatydenik.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu:

Příloha 13

<dealer/servisní partner>.skoda-auto.cz

Seznam cookies seřazených dle účelu: