Informace o zpracování osobních údajů

Provádění marketingových aktivit

Prostřednictvím tohoto dokumentu, my jako správce osobních údajů – společnost Škoda Auto a. s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 332 (dále jen „Škoda Auto“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a s tím souvisejících vašich právech.

Tento dokument popisuje marketingové aktivity, se kterými můžete souhlasit. Je na vašem rozhodnutí, pro jaké účely svůj souhlas udělíte, ale různé části tohoto dokumentu se na vás vztahují odpovídajícím způsobem. Tento dokument popisuje souhlas s následujícím:

Oznámení o nabídkách produktů a služeb značky Škoda Auto

Účel zpracování:

Oznámení o nabídkách produktů a služeb značky Škoda Auto, včetně informací o akcích, soutěžích a novinkách.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje slouží k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách Škoda Auto, akcích, soutěžích, odběru novinek, reklam, distribuce katalogů nebo svátečních pozdravů. Některé vaše osobní údaje můžeme také použít k cílení výše uvedené komunikace, zejména tím, že vám nabízíme naše služby na základě informací o vašem používání našich produktů a služeb.

Právní základ zpracování:

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat na základě vámi uděleného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv vzít zpět. Pokud jste nám neudělili souhlas, nebudeme z tohoto důvodu zpracovávat vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, jako je jméno a příjmení.
Kontaktní údaje, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa.
Údaje o používání produktů a služeb, které zahrnují

 • Popisné údaje o preferovaném prodejci
 • Technické informace o produktu a ty preferované, jako je VIN, RZ, informace o způsobu použití položky (např. vozidla), informace o údržbě a servisních návštěvách.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu; následně budeme váš souhlas archivovat po dobu dalších 5 let.

Kategorie příjemců, kterým můžeme osobní údaje poskytnout:

Můžeme zapojit následující zpracovatele, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem a na základě našich pokynů:

 • Marketingové agentury
 • Organizátoři akcí
 • Média
 • Importéři
 • Členové distribuční sítě
 • Provozovatelé serveru
 • Agentury pro správu hostů

Na vyžádání smí být vaše osobní údaje poskytnuty veřejným orgánům, zejména soudům, Policii ČR a dalším orgánům činným v trestním řízení, v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje obdržíme přímo od vás.

Předávání osobních údajů třetím zemím nebo nadnárodním organizacím:

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas nebo pokud zajistíme odpovídající záruky ochrany předávaných údajů.

V souvislosti s používáním služeb třetích stran mohou být vaše osobní údaje předány společnostem se sídlem v USA a uloženy na serverech umístěných ve Spojených státech amerických („USA“). Uvědomte si prosím, že takové předání může představovat riziko pro vaše zpracování údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk. Zejména předávání údajů a zpracování údajů našimi partnery v USA může podléhat programům dohledu ze strany veřejných orgánů USA a k vašim údajům pak mohou přistupovat zpravodajské agentury USA nebo federální vyšetřovatelé. Osoby mimo Spojené státy navíc nemají stejné možnosti čelit sledování prováděnému Národní bezpečnostní agenturou nebo ředitelem Národní zpravodajské služby. A konečně, USA nemají ustanoven jednotný orgán odpovědný za činnosti dohledu. Konkrétní státy v USA mají různá kontaktní místa týkající se pravomocí dohledu v souvislosti s ochranou údajů u zvláštního soudu, který se zabývá otázkami zahraničního zpravodajství.

Přeneseme-li vaše informace do jiných zemí mimo EU a EHP, podnikneme kroky k zajištění toho, aby byla přijata vhodná bezpečnostní opatření s cílem zabezpečit, aby vaše práva na soukromí byla nadále chráněna, jak je uvedeno v těchto zásadách. K těmto krokům patří:

 • zajištění toho, aby příslušné orgány považovaly země EHP, do nichž se předávání uskutečňuje, za odpovídající ochranu vašich osobních údajů pro účely práva na ochranu údajů, nebo
 • uložení smluvních povinností příjemci vašich osobních údajů pomocí ustanovení formálně vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Tato ustanovení používáme k zajištění ochrany vašich údajů při přenosu těchto údajů poskytovatelům třetích stran mimo EU a EHP.

Automatizované rozhodování založené na osobních údajích:

Při tomto zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Další informace:

Osobní údaje mohou být ve veřejném zájmu archivovány a používány pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V řádně odůvodněných případech mohou být osobní údaje rovněž předmětem zpracování za účelem řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, monitorování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Oznámení o nabídkách produktů a služeb třetích stran

Účel zpracování:

Oznamování nabídek produktů a služeb třetích stran, včetně informací o akcích, soutěžích a novinkách.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou sdíleny s níže uvedenými třetími stranami, které vás mohou kontaktovat přímo nebo prostřednictvím Škoda Auto a. s. s informacemi o produktech a službách těchto třetích stran, akcích, soutěžích, odběru novinek, reklam, distribuci katalogů nebo svátečními pozdravy. Mohou také používat některé sdílené osobní údaje pro cílení výše uvedené komunikace, zejména tím, že vám budou nabízet služby na základě informací o vašem používání našich produktů a služeb.

Právní základ zpracování:

Vaše osobní údaje jsme oprávněni sdílet se třetími stranami, které vás mohou přímo či nepřímo kontaktovat prostřednictvím Škoda Auto a. s. na základě vámi uděleného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv vzít zpět. Pokud jste nám neudělili souhlas, nebudeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, jako je jméno a příjmení.
Kontaktní údaje, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa.
Údaje o používání produktů a služeb, které zahrnují:

 • Popisné údaje o preferovaném prodejci
 • Technické informace o produktu a ty preferované, jako je VIN, RZ, informace o způsobu použití položky (např. vozidla), informace o údržbě a servisních návštěvách.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu; následně budeme váš souhlas archivovat po dobu dalších 5 let.

Kategorie příjemců, kterým můžeme osobní údaje poskytnout:

Mezi třetí strany, které mohou zpracovávat osobní údaje na vlastní odpovědnost, patří:

 • preferovaný prodejce a preferovaný servisní partner, kterého jste si vybrali v aplikaci „MyŠkoda“ nebo jiných kontaktních bodech Škoda,
 • dovozce odpovědný za trh, který je uveden v seznamu dovozců,
 • Volkswagen Financial Services AG a její společnosti působící na trhu, které jsou zahrnuty v tomto seznamu,
 • Digitální servisní a technologické centrum Škoda X s.r.o.

Můžeme zapojit následující zpracovatele, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem a na základě našich pokynů:

 • Marketingové agentury 
 • Organizátoři akcí
 • Média
 • Dovozce odpovědný za trh zákazníka
 • Členové distribuční sítě
 • Provozovatelé serveru
 • Agentury pro správu hostů

Na vyžádání smí být vaše osobní údaje poskytnuty veřejným orgánům, zejména soudům, Policii ČR a dalším orgánům činným v trestním řízení, v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje obdržíme přímo od vás.

Předávání osobních údajů třetím zemím nebo nadnárodním organizacím:

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas nebo pokud zajistíme odpovídající záruky ochrany předávaných údajů.

V souvislosti s používáním služeb třetích stran mohou být vaše osobní údaje předány společnostem se sídlem v USA a uloženy na serverech umístěných ve Spojených státech amerických („USA“). Uvědomte si prosím, že takové předání může představovat riziko pro vaše zpracování údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk. Zejména předávání údajů a zpracování údajů našimi partnery v USA může podléhat programům dohledu ze strany veřejných orgánů USA a k vašim údajům pak mohou přistupovat zpravodajské agentury USA nebo federální vyšetřovatelé. Osoby mimo Spojené státy navíc nemají stejné možnosti čelit sledování prováděnému Národní bezpečnostní agenturou nebo ředitelem Národní zpravodajské služby. A konečně, USA nemají ustanoven jednotný orgán odpovědný za činnosti dohledu. Konkrétní státy v USA mají různá kontaktní místa týkající se pravomocí dohledu v souvislosti s ochranou údajů u zvláštního soudu, který se zabývá otázkami zahraničního zpravodajství.

Přeneseme-li vaše informace do jiných zemí mimo EU a EHP, podnikneme kroky k zajištění toho, aby byla přijata vhodná bezpečnostní opatření s cílem zabezpečit, aby vaše práva na soukromí byla nadále chráněna, jak je uvedeno v těchto zásadách. K těmto krokům patří:

 • zajištění toho, aby příslušné orgány považovaly země EHP, do nichž se předávání uskutečňuje, za odpovídající ochranu vašich osobních údajů pro účely práva na ochranu údajů, nebo
 • uložení smluvních povinností příjemci vašich osobních údajů pomocí ustanovení formálně vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Tato ustanovení používáme k zajištění ochrany vašich údajů při přenosu těchto údajů poskytovatelům třetích stran mimo EU a EHP.

Automatizované rozhodování založené na osobních údajích:

Při tomto zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Další informace:

Osobní údaje mohou být ve veřejném zájmu archivovány a používány pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V řádně odůvodněných případech mohou být osobní údaje rovněž předmětem zpracování za účelem řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, monitorování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/