Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Rozšířená odpovědnost výrobce

Rozšířená odpovědnost výrobce

Ochrana a péče o životní prostředí pro nás nekončí okamžikem, kdy vozidlo opustí výrobní závod. Stejná pozornost, se kterou dbáme na kvalitu, hospodárnost, bezpečnost a uživatelský komfort našich výrobků, je věnována vlivu automobilu na životní prostředí v rámci celého jeho životního cyklu, tedy od fáze vývoje, přes výrobu, užívání a následnou recyklaci v okamžiku, kdy se výrobek ocitl na konci své životnosti. A právě na konci životnosti vozidla je třeba zajistit, aby autovrak nebo jakýkoliv jiný odpad nezůstal někde v přírodě, kde může docházet k úniku nebezpečných látek a potenciálnímu ohrožení životního prostředí. Autovrak a materiály z něj přitom mohou být použity k výrobě nových výrobků, čímž dochází k vytvoření tzv. „Closed-Loop Economy“ nebo také „Circular Economy“. Ta přináší nejen úspory finanční, ale také snížení závislosti na surovinových zdrojích a především snížení dopadu průmyslu na životní prostředí.

Výrobky s ukončenou životností

Pokud se chcete zbavit starého a vysloužilého vozidla a zároveň nápomoci ochraně životního prostředí, informujte se u autorizovaných prodejních a servisních partnerů Škoda Auto o možnostech jeho bezplatného odevzdání k ekologickému zpracování u našich smluvních partnerů, kteří vám vystaví doklad o ekologické likvidaci. Tento doklad je potřebný při vyřazení vozidla z evidence na obecním/registračním úřadu. Mezi další výrobky, o které se vám na konci jejich živostnosti pomůžeme postarat, patří pneumatiky, elektronika nebo startovací a přenosné baterie a akumulátory. Autorizovaní prodejní a servisní partneři od vás součásti vozidel na konci životnosti přímo odeberou v rámci zpětného odběru, nebo poradí, kam je bezplatně odevzdat. Pro společnost Škoda Auto je velmi důležité, jakým způsobem je dále nakládáno s díly vyjmutými při opravách, se zpětně odebranými výrobky a autovraky. Upřednostňujeme tedy při výběru partnerů ty, kteří zajistí maximální možné využití všech materiálů (odpadů, druhotných surovin). Na skládky tak putuje pouze minimální množství dále nevyužitelných odpadů.

Kromě autorizované prodejní a servisní sítě Škoda můžete využít také sběrná místa našich smluvních partnerů.
Autovraky , Elektrozařízení , Malé baterie a aku , Autobaterie, Pneumatiky

Recyklace

Všechny vyráběné modely značky Škoda Auto jsou certifikovány dle směrnice Evropské unie 2005/64/ES, která specifikuje požadavky na použité materiály, značení dílů a dosažení recyklační kvóty. To znamená, že drtivá většina použitých materiálů je dále recyklovatelná (min. 85 % z hmotnosti vozu) nebo energeticky využitelná (10 %). Z toho vyplývá, že maximálně pouze 5 % z hmotnosti vozu je při současném stavu recyklačních technologií nevyužitelných a zpravidla končí na skládce. 

 

Co je to vlastně recyklace?

V podstatě se jedná o materiálové využití odpadu, který má nějakou hodnotu a byla by škoda, aby skončil na skládce. Valná většina výroby probíhá s využitím tzv. primárních zdrojů, jako je například ropa, dřevo nebo železná ruda. Odpady dokážou po patřičné úpravě tyto primární zdroje částečně nebo dokonce zcela nahradit. Dochází pak k mnoha pozitivním dopadům na životní prostředí, ať už přímým nebo nepřímým (například recyklací a následným materiálovým využitím hliníkového šrotu dojde k téměř 95% úspoře energie oproti výrobě z hliníku získaného z primárního zdroje, tedy bauxitu). Také proto je úroveň dosahovaného materiálového využití velmi důležitým kritériem pro výběr společností, které zajišťují sběr a zpracování odpadů pocházejících nejen od našich servisních partnerů, ale také z výroby.

Jedním z důkazů může být nakládání s pneumatikami vybranými autorizovanou servisní sítí Škoda v rámci zpětného odběru. Ještě donedávna končily odpadní pneumatiky jako palivo v cementárnách nebo jako technologický materiál při sanaci starých ekologických zátěží. Podařilo se nám však najít partnera, který pneumatiky nejen recykluje, ale díky vlastní výrobě je dokáže materiálově využít až ze 100 %.

Viděli jste na dětském hřišti gumové dlaždice? Máte pocit, že tramvaj jedoucí centrem města by měla být daleko hlučnější? Jeli jste automobilem po tzv. gumoasfaltu? Je velmi pravděpodobné, že jste se setkali s výrobkem z odpadu, kterému odpovědný přístup společnosti Škoda Auto pomohl vdechnout druhý život.