Informace o zpracování osobních údajů

Poskytování služeb prostřednictvím webových aplikací

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Poskytování služeb prostřednictvím webových aplikací

Poskytování služeb Kalendář v autě

Účel zpracování
Poskytování služeb Kalendář v autě.

Popis účelu zpracování
ŠKODA AUTO zpracovává údaje o vozidle s vybranými osobními daty, aby Vám mohla zajistit přístup ke Kalendáři z infotainmentu vozidla a pro zabezpečení funkcionalit samotné aplikace.

Oprávnění ke zpracování
Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem k aktivaci služby Kalendáře. Smlouvu jste s námi uzavřel(a) při prvním spuštění aplikace.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Popisné údaje
 • Zpětná vazba
 • Údaje o vnitřní kontrole a šetření
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Profil(y) subjektu osobních údajů
 • Technické údaje o produktu
 • Lokalizační údaje
 • Síťové identifikátory

Doba zpracování a archivace
ŠKODA AUTO bude uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje během období trvání smlouvy. Vaše osobní údaje budou poté okamžitě, nejpozději však do 6 měsíců, odstraněny. Po ukončení smluvního vztahu můžeme v omezeném rozsahu uchovávat některé osobní údaje, např. z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

 • Agentury zajišťující průzkum spokojenosti
 • Člen distribuční sítě
 • Importéři
 • Infolinka
 • Poskytovatelé funkcionalit konektivity
 • Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb ŠKODA Connect

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů
Přímo od Vás nebo z Vašeho vozu s aktivní službou ŠKODA Connect.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.