Informace o zpracování osobních údajů

Poskytování služeb prostřednictvím webových aplikací

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Poskytování služeb prostřednictvím webových aplikací

Poskytování služeb Kalendář v autě

Účel zpracování
Poskytování služeb Kalendář v autě.

Popis účelu zpracování
Škoda Auto zpracovává údaje o vozidle s vybranými osobními daty, aby vám mohla zajistit přístup ke Kalendáři z infotainmentu vozidla a pro zabezpečení funkcionalit samotné aplikace.

Oprávnění ke zpracování
Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem k aktivaci služby Kalendáře. Smlouvu jste s námi uzavřel(a) při prvním spuštění aplikace.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Popisné údaje
 • Zpětná vazba
 • Údaje o vnitřní kontrole a šetření
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Profil(y) subjektu osobních údajů
 • Technické údaje o produktu
 • Lokalizační údaje
 • Síťové identifikátory

Doba zpracování a archivace
Škoda Auto bude uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje během období trvání smlouvy. Vaše osobní údaje budou poté okamžitě, nejpozději však do 6 měsíců, odstraněny. Po ukončení smluvního vztahu můžeme v omezeném rozsahu uchovávat některé osobní údaje, např. z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

 • Agentury zajišťující průzkum spokojenosti
 • Člen distribuční sítě
 • Importéři
 • Infolinka
 • Poskytovatelé funkcionalit konektivity
 • Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb Škoda Connect

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů
Přímo od vás nebo z vašeho vozu s aktivní službou Škoda Connect.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Nabídky

Účel zpracování
Poskytování služby Nabídky

Popis účelu zpracování
Vaše osobní údaje jsou využívány k tomu, abychom vás mohli informovat o relevantních produktech a službách společnosti Škoda Auto a třetích stran. Sdělení obsahují relevantní speciální nabídky související s vozidlem, které můžete uplatnit v síti partnerů společnosti Škoda Auto. Některé vaše osobní údaje můžeme využívat také k zajištění zacílenosti výše popsaných sdělení.

Právní základ pro zpracovávání
Jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje na základě smlouvy, již jste s námi uzavřeli ve svém vozidle. Pokud s námi tuto smlouvu neuzavřete, nebudeme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní informace
 • Popisné údaje
 • Specifikace produktů & statistiky o vozidle
 • Profily a subjekty osobních informací
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Síťové identifikátory
 • Informace o poloze
 • Zpětná vazba
 • Informace pro interní audit

Doba zpracovávání a uchovávání
Společnost Škoda Auto bude uchovávat a zpracovávat potřebné osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho ukončení budou vaše osobní údaje neprodleně vymazány, a to nejpozději do 6 měsíců. Některé osobní údaje můžeme v omezeném rozsahu uchovávat ještě po ukončení smluvního vztahu, např. pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění našich povinností vzhledem k příslušným orgánům veřejné správy a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

 • Členové distribuční sítě
 • Importéři
 • Infolinka
 • Poskytovatelé služeb konektivity
 • Poskytovatelé mobilních online služeb Škoda Connect.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení, a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů
Osobní údaje získáváme přímo z vašeho vozidla s aktivovaným systémem Škoda Connect a prostřednictvím příslušných digitálních služeb.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním organizacím
V rámci uvedeného zpracovávání nebudou vaše osobní údaje předávány do třetích zemí ani žádným nadnárodním organizacím.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů
Správce osobních údajů provádí automatické rozhodování a profilování při výše popsaném zpracovávání osobních údajů na základě článku 22, odst. 2, písm. a.

Další informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a mohou být použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje zpracovávány také za účelem řešení právních záležitostí, včetně splnění našich povinností vůči příslušným orgánům veřejné správy a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

Včasné varování před dopravní situací

Účel zpracování
Včasné varování řidiče o dopravní situaci.

Popis účelu zpracování
Aplikace zvyšuje bezpečnost vaši jízdy pomocí poskytování informací a upozornění související s dopravní situací z blízkého okolí a z pravidelně uskutečněných jízd bez nutnosti spuštění navigace. Pro většinu vašich pravidelných jízd jako je například cesta z domova do práce a zpátky není nutné zapínat navigace. Nicméně každá uskutečněná jízda je rozdílná a mohou nastat různé nečekané dopravní situace. Aplikace běžící na pozadí dokáže zobrazovat varování před různými dopravními situacemi jako například jízdu v protisměru, dopravní kolonu, povětrnostní podmínky, práce na silnici apod. Důležitá upozornění jsou zobrazena na základě znalosti pravidelně uskutečněných cest a z blízkého okolí Vašeho vozu pomocí získaných dat z různých datových zdrojů.

Oprávnění ke zpracování
Zpracování vašich osobních údajů je nutné pro korektní fungování včasného varování řidiče o dopravní situaci a zajištění podpory. Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem k provádění služby včasného varování.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Lokalizační údaje
 • Technické údaje o produktu
 • Údaje o vnitřní kontrole a šetření

Doba zpracování a archivace
Škoda Auto dělá vše pro to, aby vaše osobní údaje byly mazané průběžně. Některé vaše osobní údaje však musíme uchovávat a zpracovávat po celé období trvání smlouvy. Vaše osobní údaje budou po ukončení smluvního vztahu okamžitě, nejpozději však do 6 měsíců, odstraněny. Po ukončení smluvního vztahu můžeme v omezeném rozsahu uchovávat některé osobní údaje, např. z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout
Datové servery: Údaje jsou zpracovávány na serverech níže uvedených poskytovatelů pouze z našeho pověření a podle našich pokynů:

 • Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöh, Německo
 • Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Německo
 • Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Německo
 • Amazon Web Services, Inc. („společnost AWS"), 410 Terry Av. North, Seattle WA 98109, Spojené státy americké
 • Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb Škoda Connect

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů
Z vozidla, prostřednictvím kterého využíváte služby včasného varování.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem
Mimo výše zmíněných příjemců a zpracovatelů nebudou v rámci uvedeného zpracování vaše osobní údaje předávány do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem. V případě společnosti AWS jsou data šifrována a zpracovávána výhradně na datových serverech v EU a nedochází k jejich předávaní do USA.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.