Pravidla soutěže

Škoda Nabité dny ‑ auto na rok ‑ Škoda Enyaq Coupé RS iV

Pravidla souteže

1. Základní parametry soutěže
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Škoda Nabité Dny – Auto na rok – Škoda Enyaq Coupé RS iV“ („Soutěž“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Objednatelem soutěže je společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, („Objednatel“).

1.3 Pořadatelem soutěže je společnost IMA PRODUCTION s. r. o., se sídlem Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8, IČ: 25736990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 65640 (dále jen „Pořadatel“).

2. Doba a místo konání soutěže
2.1 Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2023 do 31.10. 2023 včetně na jednotlivých promo akcích „Škoda Nabité Dny“ konaných na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

2.2 Aktuální seznam promo akcí „Škoda Nabité Dny“ včetně konkrétních termínů a lokací je uveden na www.Testovacijizdyskoda.cz (dále i „Promo akce“)

3. Účast v soutěži
3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Objednatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem a Objednatelem na organizaci a realizaci Soutěže, a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článků 5.5 a 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

3.3 Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze na Promo akci „Škoda Nabité Dny“, a to vyplněním kontaktního formuláře nebo prostřednictvím registračního formuláře gamifikace „ 7 divů emobility „ , na který bude nasměrován prostřednictvím QR kódů umístěných v místech konání Promo akce (dále jen „Soutěžní registrace“). Pro řádnou Soutěžní registraci a účast v soutěži musí Soutěžící v rámci kontaktního a registračního formuláře řádně a úplně vyplnit následující údaje: jméno, příjmení, bydliště (ulice, č. p., město, PSČ), telefonní číslo, e-mail, datum a čas vyplnění kontaktního formuláře, a dále musí odpovědět na jednu tipovací otázku.3.4 Soutěžící podpisem kontaktního formuláře nebo odesláním vyplněného elektronického formuláře současně vyjadřuje svůj souhlas s úplnými Pravidly Soutěže.

3.5 Každá osoba se smí účastnit Soutěže pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil vícekrát, budou všechny jeho Soutěžní registrace ze Soutěže vyřazeny a tento Soutěžící nemá nárok na výhru.

3.6 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.7 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.6 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže anebo poškodit jiného Soutěžícího. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. Mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži
4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že odpoví v kontaktním formuláři na jednu tipovací otázku. Tipovací otázka zní: Kolik testovacích jízd v rámci akce Škoda Nabité Dny uskutečníme v období od 1.6.2023 do 31.10.2023?

4.2 Vyplněný kontaktní formulář musí Soutěžící vyplnit, či odevzdat, v době konání Promo akce osobě pověřené organizací Promo akce.

4.3 Vyplnit kontaktní formulář lze na místě Promo akce buď elektronickou on-line formou v tabletu, který poskytne Pořadatel, nebo vyplněním vytištěné kontaktní karty. Současně je možné se do soutěže přihlásit prostřednictvím registračního formuláře gamifikace „ 7 divů emobility „ , na který bude nasměrován prostřednictvím QR kódů umístěných v místech konání Promo akce.

4.4 Do Soutěže nebudou zařazeny kontaktní formuláře s nečitelnými údaji či neobsahující veškeré kontaktní údaje, podpis, datum a čas vyplnění kontaktní karty či odpovědi na soutěžní otázky či tipovací otázku, nepředané osobě pověřené organizací Promo akce či neodevzdané či odevzdané mimo dobu konání Promo akce a dále kontaktní formuláře jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných kontaktních formulářů.

5. Výhra v soutěži, předání výhry
5.1 Hlavní výhru v Soutěži získá ten Soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku bude ze všech tipovacích odpovědí odevzdaných v rámci veškerých Promo akcí v době konání Soutěže „Škoda Nabité Dny“ nejpřesnější. Vedlejší výhru v podobě jízdního kola Škoda získá Soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku bude v pořadí druhá nejpřesnější. Vedlejší výhru v podobě Poukazu na originální příslušenství Škoda získá Soutěžící, jehož odpověď na tipovací soutěžní otázku bude v pořadí třetí nejpřesnější.

5.2 O pořadí výherců rozhoduje v prvé řadě přesnost odpovědí (nejmenší odchylka od správné odpovědi na tipovací otázku). V případě rovnosti odpovědí více Soutěžících rozhodne o pořadí dřívější datum a čas vyplnění kontaktního formuláře. Pokud by ani toto rozlišovací kritérium nebylo dostatečné, rozhodne o výherci přesnější odpověď daných Soutěžících na další vědomostní soutěžní otázku, dodatečně stanovenou Pořadatelem.

5.3 Hlavní výhrou v Soutěži je poukaz na bezplatný pronájem vozu Škoda Enyaq Coupé RSiVna jeden rok, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Vedlejší výhry v soutěži jsou následující. 2. cena Jízdní kolo Škoda 3. cena Poukaz na originální příslušenství Škoda

5.4 Podmínkou získání výhry je její oficiální převzetí výherci při slavnostním předání po ukončení Soutěže v zákaznickém centru Škoda v Mladé Boleslavi.

5.5 Jediná a správná odpověď na tipovací otázku bude Pořadatelem zjištěna dne 31. 10. 2023. Tato odpověď bude jako jediná považována za správnou a bude o ní vyhotoven zápis potvrzený zástupcem Pořadatele. Výherci budou o výhře informováni do 30. 11. 2023 prostřednictvím e- mailových adres, které uvedli v kontaktním formuláři. Výherci jsou povinni do 5 dnů od zaslání e- mailu písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci nebo se použije k jiným účelům. Náhradním výhercem bude stanoven Soutěžící, který se umístil jako další v pořadí, tj. soutěžící, který odpověděl na tipovací otázku další nejpřesnější odpovědí v pořadí.

5.6 Podmínkou předání výher je výhercův podpis souvisejícího předávacího protokolu a čestného prohlášení o shodě identifikačních údajů jeho osoby s údaji uvedenými v Soutěžní registraci do Soutěže. Výherce hlavní výhry je současně povinen s Objednatelem uzavřít smlouvu o užívání vozidla. Náklady na pojištění pronajatého vozu a nabíjení vozu si hradí výherce.

5.7 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere jako výherce dalšího Soutěžícího v pořadí dle výsledků v druhém kole Soutěže, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda výhru použije k jiným účelům.

5.8 Pokud si výherce výhru přes rozumné úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7. těchto Pravidel.

6. Ochrana osobních údajů a svolení k pořízení a užití záznamu
6.1 Tímto vám Objednatel, jako správce osobních údajů, poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

6.2 Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci činnosti Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži.

6.3 Ke zpracování nás opravňuje uzavření smlouvy (tato pravidla Soutěže).

6.4 Zpracovávanými osobními údaji jsou Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Informace o vzájemné komunikaci a interakci. Osobní údaje získáváme přímo od vás.

6.5 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 1 rok od ukončení soutěže.

6.6 Zpracovatelem osobních údajů je společnost IMA PRODUCTION s. r. o., se sídlem Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8, IČ: 25736990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 65640. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

6.7 V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

6.8 V rámci zpracování máte následující práva: Přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Svá práva můžete uplatnit elektronicky na webové adrese https://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich- udaju nebo písemně na adrese Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav.

6.9 V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto na e-mailové adrese dpo@skoda-auto.cz.

6.10 Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/

6.11 Účastí v Soutěži dává Soutěžící bezúplatné svolení k tomu, aby Pořadatel nebo Objednatel v souvislosti s výhrou Soutěžícího a zejména jejím předáním, zachycovali, zobrazovali, rozmnožovali a rozšiřovali podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo ve svých propagačních materiálech, a to po dobu jednoho roku od konce doby konání Soutěže.  

7. Společná ustanovení
7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webové stránce www.testovacijizdyskoda.cz.


7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese info@ima-pro.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na webové stránce www.testovacijizdyskoda.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.5 Vyplacení peněžitého plnění namísto výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

7.6 Pořadatel ani Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.7 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.8 Nárok na uplatnění výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Účastník Soutěže se zavazuje uvádět v kontaktní kartě pouze pravdivé údaje. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Dne 31. 5. 2023