PRAVIDLA SOUTĚŽE

DNY ŠKODA iV ‑ AUTO NA ROK ‑ ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV

PRAVIDLA SOUTEŽE

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „ Dny ŠKODA IV - AUTO NA ROK – ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS IV“ („Soutěž“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Objednatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, („Objednatel“)

1.3 Pořadatelem soutěže je společnost IMA PRODUCTION s. r. o., se sídlem Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8, IČ: 25736990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 65640 (dále jen „Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1 Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2022 do 31.10. 2022 včetně na jednotlivých promo akcích „Dny ŠKODA iV“ konaných na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

2.2 Aktuální seznam promo akcí včetně konkrétních termínů a lokací je uveden na www.Testovacijizdyskoda.cz

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Objednatele fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem a Objednatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

3.3 Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze na promo akci „Dny ŠKODA iV “, a to vyplněním kontaktního formuláře (dále jen „soutěžní registrace“). Pro řádnou soutěžní registraci a účast v soutěži musí soutěžící v rámci kontaktního formuláře řádně a úplně vyplnit následující údaje: jméno, příjmení, bydliště (ulice, č. p., město, PSČ), telefonní číslo, e-mail, datum a čas vyplnění kontaktního formuláře , svým podpisem musí také vyjádřit souhlas s úplnými pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů a dále musí odpovědět na dvě produktové soutěžní otázky a jednu tipovací otázku.

3.4 Jediná osoba se smí účastnit Soutěže pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil vícekrát, budou všechny jeho soutěžní registrace ze Soutěže vyřazeny a tento Soutěžící nemá nárok na výhru.

3.5 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.6 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.5 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže anebo poškodit jiného Soutěžícího. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI
4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že odpoví v kontaktním formuláři na dvě produktové a jednu tipovací INTERNAL otázku. Tipovací otázka zní : Kolik testovacích jízd v rámci akce Dny ŠKODA iV uskutečníme v období od 1.6. do 31.10.2022?

4.2 Vyplněný kontaktní formulář musí soutěžící vyplnit či odevzdat v době konání promo akce osobě pověřené organizací promo akce.

4.3 Vyplnit kontaktní formulář lze na místě promo akce buď on line formou v tabletu, který poskytne Pořadatel, nebo vyplněním vytištěné kontaktní karty.

4.4 Do soutěže nebudou zařazeny kontaktní formuláře s nečitelnými údaji či neobsahující veškeré kontaktní údaje, podpis, datum a čas vyplnění kontaktní karty či odpovědi na soutěžní otázky či tipovací otázku, nepředané osobě pověřené organizací promo akce či neodevzdané či odevzdané mimo dobu konání promo akce a dále kontaktní formuláře jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných kontaktních formulářů.

5. VÝHRA V SOUTĚŽI, PŘEDÁNÍ VÝHRY
5.1 Hlavní výhru v soutěži získá ten Soutěžící, který správně odpoví na 2 soutěžní produktové otázky a jehož odpověď na tipovací otázku bude ze všech tipovacích odpovědí odevzdaných v rámci veškerých promo akcí v době konání soutěže „Dny ŠKODA IV “ nejpřesnější. Vedlejší výhru v podobě jízdního kola ŠKODA získá Soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude v pořadí druhá nejpřesnější. Vedlejší výhru v podobě Poukazu na originální příslušenství ŠKODA získá soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude v pořadí třetí nejpřesnější.

5.2 O pořadí výherců rozhoduje v prvé řadě přesnost odpovědí (nejmenší odchylka od správné odpovědi na tipovací otázku). V případě rovnosti odpovědí více soutěžících rozhodne o pořadí dřívější datum a čas vyplnění kontaktního formuláře. Pokud by ani toto rozlišovací kritérium nebylo dostatečné, rozhodne o výherci přesnější odpověď daných Soutěžících na další vědomostní soutěžní otázku, dodatečně stanovenou Pořadatelem.

5.3 Hlavní výhrou v Soutěži je poukaz na bezplatný pronájem vozu Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV na jeden rok, a to od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Vedlejší výhry v soutěži jsou následující. 2. cena Jízdní kolo ŠKODA 3. cena Poukaz na originální příslušenství ŠKODA

5.4 Podmínkou získání Výhry je její oficiální převzetí Výherci při slavnostním předání po ukončení soutěže v zákaznickém centru ŠKODA v Mladé Boleslavi.

5.5 Jediná a správná odpověď na tipovací otázku bude pořadatelem zjištěna dne 31. 10. 2022. Tato odpověď bude jako jediná považována za správnou a bude o ní vyhotoven zápis potvrzený zástupcem pořadatele. Výherci budou o výhře informováni do 20. 11. 2022 prostřednictvím e-mailových adres, které uvedli v kontaktním formuláři. Výherci jsou povinni do 5 dnů od zaslání e-mailu písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci. Náhradním výhercem bude stanoven soutěžící, který se umístil jako další v pořadí, tj. soutěžící, který odpověděl na tipovací otázku další nejpřesnější odpovědí v pořadí.

5.6 5.6 Podmínkou předání výher je výhercův podpis souvisejícího předávacího protokolu a čestného prohlášení o shodě identifikačních údajů jeho osoby s údaji uvedenými přiregistraci do soutěže. Výherce hlavní výhry je současně povinen s Objednatelem uzavřít smlouvu o užívání vozidla.

5.7 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere jako výherce dalšího Soutěžícího v pořadí dle výsledků v druhém kole Soutěže, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda výhru použije k jiným účelům.

5.8 Pokud si výherce výhru přes rozumné úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7. těchto Pravidel. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU
6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící berou na vědomí, že ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených na kontaktním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním jsou dostupné na: https://www.skodaauto.cz/sluzby/memorandum-ucastnik-souteze .

6.2 Pokud Soutěžící na kontaktním formuláři dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích a marketingových nabídkách výrobků a služeb Objednatele a Pořadatele a jejich obchodních partnerů, kterými jsou mj. členové autorizované distribuční sítě vozidel značky ŠKODA (seznam na www.skoda-auto.cz). Tento souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktů uvedených v kontaktním formuláři.

6.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Objednatele.

6.4 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsouli již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.5 Účastí v Soutěži dává Soutěžící bezúplatné svolení k tomu, aby Pořadatel nebo Objednatel v souvislosti s výhrou Soutěžícího a zejména jejím předáním, zachycovali, zobrazovali, rozmnožovali a rozšiřovali podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo ve svých propagačních materiálech, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho roku od konce doby konání Soutěže.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webové stránce www.testovacijizdyskoda.cz.


7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese info@ima-pro.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.5 Vyplacení peněžitého plnění namísto výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

7.6 Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.7 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.8 Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Účastník soutěže se zavazuje uvádět v kontaktní kartě pouze pravdivé údaje. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Dne 31. 5. 2022