Informace o zpracování osobních údajů

Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

Realizace prodeje vozu

Účel zpracování:
Realizace prodeje vozu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste si mohli zakoupit jeden z našich vozů, tedy pro vytvoření objednávky vašeho budoucího vozu a následného uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně vytvoření faktury a následné předání vašeho vozu u obchodního partnera. Na základě uzavřené kupní smlouvy na vozidlo využijeme vaše osobní údaje pro to, abychom vás mohli kontaktovat se žádostí o registraci ke službě Connect Car, pokud jste si tuto službu zakoupil(a).

Oprávnění ke zpracování: 
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Obchodní profil

Doba zpracování a archivace:
10 let od dokončení výroby vozu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě.
Volkswagen Group Info Services AG (pouze VIN a technické údaje o vozidle např. barva, motorizace, výbava). Více informací o zpracování dat ze strany VW Group Info Services AG je k dispozici zde
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Poskytnutí finanční výhody

Účel zpracování:
Poskytnutí finanční výhody

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vaše případné zařazení do předmětné cílové skupiny, na základě kterého můžete obdržet spolu s vámi vybraným členem distribuční sítě finanční výhodu při koupi vašeho vozu. Nezahrnuje pořizování kopií průkazů osob zdravotně postižených.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel (a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
10 let od poskytnutí finanční výhody.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, agentura ověřující správné čerpání podpor obchodními partnery Škoda Auto. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Poskytnutí finanční výhody pro držitele průkazu osoby zdravotně postižené

Účel zpracování:
Poskytnutí finanční výhody pro členy cílové skupiny a držitele průkazu osoby zdravotně postižené

Popis účelu zpracování:
V případě poskytování finanční výhody v rámci „cílové skupiny“ a u osob zdravotně postižených naskenujeme a zpracujeme váš kvalifikační průkaz nebo průkaz osoby zdravotně postižené, na základě čehož obdržíte vy a vámi vybraný člen distribuční sítě finanční výhodu při koupi vozu. Pořízené kopie kvalifikačních průkazů nebo průkazů osob zdravotně postižených archivujeme pouze pro účely interního auditu.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením kopie vašeho dokladu dle příslušných zákonů. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:
10 let od poskytnutí finanční výhody.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Plnění zakázky v servisu Škoda Auto

Účel zpracování:
Plnění zakázky v servisu Škoda Auto

Popis účelu zpracování:
V případě, že budete chtít využít služeb v našem Škoda Auto servisu, využijeme vaše osobní údaje pro vyřízení vaší zakázky, a to zejména při objednání vaší návštěvy, vystavení zakázkového listu, případného kontaktování ohledně vaší zakázky a vystavení faktury, včetně případného vyřízení pojistné události s pojišťovnou.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Historie obchodování
Technické údaje o produktu
Transakční údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení servisní zakázky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Pojišťovna.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Podpis smlouvy na servisní zakázku pomocí biometrického podpisu

Účel zpracování:
Podpis smlouvy na servisní zakázku pomocí biometrického podpisu

Popis účelu zpracování:
V případě, že budete chtít využít služeb v našem Škoda Auro servisu, využijeme vaše osobní údaje pro to, abychom s vámi v našem Škoda Auto servisu uzavřeli smlouvu na servisní zakázku pomocí vašeho tzv. dynamického podpisu.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Biometrické údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení servisní zakázky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Účel zpracování:
Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje použijeme pro uzavření smlouvy na poprodejní služby, o kterou vyjádříte svůj zájem, a poskytování dané služby. Jedná se o předplacený servis, prodlouženou záruku a asistenční služby.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Transakční údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, infolinka, ŠkoFIN s.r.o.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Průzkum zákaznické spokojenosti

Účel zpracování:
Průzkum zákaznické spokojenosti

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro to, abychom zjistili váš názor na poskytnuté produkty a služby v rámci celé distribuční sítě Škoda Auto. Osobní údaje jsou předány společnostem, které pro nás průzkum vaší spokojenosti zajišťují. V případě zjištění vaší nespokojenosti vaše osobní údaje dále můžeme využít pro zajištění nápravy (včetně předání příslušnému členu distribuční sítě).

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci byli spokojeni.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu
Zpětná vazba

Doba zpracování a archivace:
3 roky po poskytnutí služby.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, reportingové agentury, agentury zajišťující průzkum spokojenosti (pokud jsou využity), koncernové společnosti. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vyřizování stížností zákazníků

Účel zpracování:
Vyřizování stížností zákazníků

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vyřízení vaší stížnosti, podané prostřednictvím e-mailu, dopisem, telefonicky, osobně, na sociálních sítích a prostřednictvím formulářů na webových stránkách. Pro zajištění vaší spokojenosti můžeme, v případě, že to pro bude vyřízení vaší stížnosti nezbytné, poskytnout vaše osobní údaje členům distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování: 
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž dostát očekávané kvalitě našich produktů a služeb a předejít případným sporům.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
5 let po vyřízení stížnosti.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady

Účel zpracování:
Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady.

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vyrovnání s našimi dodavateli (m.j. zajištění finanční kompenzace) za jimi způsobené garanční náklady. Abychom mohli s dodavateli vyrovnání provést, musíme mu na vyžádání ke konkrétním případům předat některé vaše osobní údaje.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s dodavateli.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
5 let po vyřízení kompenzace.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel chybného dílu.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje mohou předávat dalším společnostem ze skupiny Škoda Auto nebo případně jiným příjemcům do třetích zemí, tj. do Čínské lidové republiky, Indické republiky a Ruské Federace. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete na adrese: https://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vvyrovnání s členy distribuční sítě za provedené záruční a pozáruční opravy a servisní opatření

Účel zpracování:
Vyrovnání s členy distribuční sítě za provedené záruční a pozáruční opravy a servisní opatření

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vyrovnání s členy distribuční sítě za záruční a pozáruční opravy vašeho vozu a provedená servisní opatření na základě naší právní povinnosti. Zpracování osobních údajů zahrnuje výměnu údajů mezi Škoda Auto a členy distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s našimi členy distribuční sítě.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Transakční údaje
Historie obchodování
Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
20 let od data vyřízení vyrovnání.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, marketingové agentury.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Organizace a zajištění servisních opatření

Účel zpracování:
Organizace a zajištění servisních opatření

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro organizaci všech typů servisních opatření na základě zvláštních právních předpisů, včetně zajištění vaší informovanosti o nutných servisních opatřeních týkajících se vašeho vozu, nebo předání VIN vašeho vozu členům distribuční sítě pro zjištění, zda na váš vůz není vyhlášeno servisní opatření. Vaše osobní údaje máme na základě předchozího kontaktu s vámi, nebo nám je může poskytnout osoba, která vám váš vůz prodala.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá právní předpis. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit porušení zákona.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
10 let po realizaci servisního opatření.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury pro zajištění servisního opatření, členové distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás i od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Realizace zákaznické objednávky

Účel zpracování:
Realizace zákaznické objednávky

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění vaší objednávky - dodatečné montáže příslušenství po koupi vozu.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje Kontaktní údaje Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
15 let od splnění objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace: 
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Ověření vlastnictví vozu zákazníka

Účel zpracování:
Ověření údajů o zákazníkovi a interních procesů

Popis účelu zpracování:
Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit vaši identitu, kvalifikaci a některé obdobné údaje, které jste o sobě uvedl(a) a které jsou rozhodné pro plnění našich a vašich práv a povinností v rámci prodeje vozu (dle konkrétních okolností např. pro poskytnutí finančních výhod či pro vyhotovení inteligentních dílů), pořizujeme a uchováváme s vaším souhlasem kopii vašeho osobního dokladu. Dle okolností se může jednat o kopii občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu a/nebo jiného nezbytného osobního dokladu či jiné veřejné listiny. Pořízenou kopii můžeme použít také pro ověření v rámci interní kontroly plnění našich práv a povinností (např. oprávněnosti vyplacení finanční výhody). Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením, resp. použitím kopie vašeho dokladu dle příslušných zákonů.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:
10 let od pořízení kopie.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/