Koncernová environmentální mise - go to zero

U všech našich produktů a řešení mobility se snažíme minimalizovat dopady na životní prostředí napříč celým životním cyklem – od těžby nerostných surovin až po konec životnosti – abychom udrželi ekosystémy nedotčeny a vytvářeli pozitivní dopad na společnost. Dodržování environmentálních předpisů, norem a dobrovolných závazků je základním předpokladem našich činností.

Zaměření se na čtyři prioritní oblasti:

Klimatická změna

Jsme zavázáni k Pařížské klimatické dohodě a chceme se stát uhlíkově neutrální společností do roku 2050. Do roku 2025 plánujeme snížit emise skleníkových plynů v celém životním cyklu osobních automobilů a lehkých užitkových vozů o 30 % v porovnání s rokem 2015. Aktivně přispíváme k přechodu k obnovitelným energiím v průběhu celého životního cyklu.

Zdroje

Chceme maximalizovat efektivní využívání zdrojů a propagovat přístupy cirkulární ekonomiky při využívání materiálů, energií, vody či půdy.

Do roku 2025 plánujeme snížit externality spojené s výrobou (CO2, energie, voda, odpad, těkavé organické látky) o 45 % na vozidlo v porovnání s rokem 2010.

Kvalita ovzduší

Jsme hnací silou e-mobility v zájmu zlepšení lokální kvality ovzduší.

Do roku 2025 bude podíl elektrických vozidel v našem modelovém portfoliu mezi 20 a 25 %. Podíl elektrických vozidel v koncernové flotile stoupne alespoň na 40 % do roku 2030.

Dodržování envi. předpisů

Chceme být vzorem moderní, transparentní a úspěšné společnosti z pohledu integrity díky zavedení a kontrole efektivních manažerských systémů zohledňující dopady našich řešení mobility na životní prostředí po dobu všech etap životního cyklu.

Odpovědnost za životní prostředí je součástí strategie společnosti ŠKODA AUTO

Nelze být součástí dnešního, globálně propojeného světa, aniž bychom na sebe vzali svůj díl odpovědnosti za životní prostředí a za budoucnost dalších generací. Tohoto dosahujeme ve ŠKODA AUTO díky strategii GreenFuture, jejímž hlavním úkolem je podporovat trvale udržitelný rozvoj podniku.

ŠKODA AUTO se snaží nabízet svým zákazníkům vozy, které jsou nejen bezpečné, praktické a komfortní, ale také šetrné k životnímu prostředí. V průběhu celého vývoje se snažíme minimalizovat spotřebu paliva i emise výfukových plynů a používáme k tomu ty nejmodernější dostupné technologie. O maximální šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí se snažíme i při samotném výrobním procesu. Velkou pozornost věnujeme i osudu našich vozů a jejich částí poté, co doslouží. Zajistíme jejich zpětný odběr a maximální možnou recyklaci.

Jsme také držiteli několika významných certifikátů, které dokazují naši angažovanost při ochraně životního prostředí.

STRATEGIE GREEN FUTURE

GREEN FUTURE

Green FactoryGreen ProductGreen Retail
Šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí zajišťujeme při samotném výrobním procesu.
Neustále zlepšujeme šetrnost našich vozů k životnímu prostředí s cílem snižování emisí CO2 a řady dalších látek.
Za každý prodanů vůz vysadíme strom.

Green Factory

Nedílnou součástí celkové strategie ochrany životního prostředí společnosti ŠKODA AUTO je odpovědnost a udržitelnost ve výrobě. Na základě přijatých opatření a díky trvalému zavádění nejmodernějších technologií napříč celým podnikem se společnosti ŠKODA AUTO daří dlouhodobě naplňovat své ambiciózní cíle ke snížení ekologického dopadu výroby. Původním cílem stanoveným v roce 2012 bylo snížení ekologického dopadu výroby prostřednictvím redukce spotřeby energie, vody, emisí CO2 a VOC a nevyužitelného odpadu na vyrobený vůz o 25 % do roku 2018 ve srovnání s hodnotami z roku 2010.

Úsilím zodpovědných zaměstnanců v oblasti ekologické výroby vozů a komponentů pomohlo dosáhnout stanoveného milníku koncem roku 2015. Od té doby je cíl každý rok podroben revizi dle aktuálních výsledků. Současný cíl snížení ekologického dopadu ve výrobě vozů do konce roku 2018 je 55 %. Tento cíl je až do doby poskytnutí dalších informací nadále platný.

Green Product

Hlavní podstatou environmentální strategie společnosti ŠKODA AUTO je odpovědná a udržitelná výroba energeticky účinných vozů. Současné strategické plány v oblasti výroby a vývoje produktu se soustřeďují na plnění evropských směrnic palivové účinnosti pro rok 2020 a zabudování dalších ambiciózních cílů do strategických úvah.

Hlavní koncepty budoucího vývoje společnosti ŠKODA AUTO počítají s vozy s elektrickým pohonem, obzvláště s ohledem na současnou a budoucí legislativu.

Záměrem společnosti ŠKODA AUTO je vyvíjet vozy s maximálním důrazem na ekologii. Zde platí zásada, že každá nová generace vozů značky ŠKODA má ve srovnání s předchozími modely nižší spotřebu paliva, méně emisí CO2, nižší hmotnost a lepší aerodynamiku.

Green Retail

Prodejce značky ŠKODA chceme postupně zapojovat do tohoto projektu tak, aby i jejich prodejny dbaly ještě více na šetrnost k životnímu prostředí. Dnešní zákazník očekává, že se v "jeho" servisu pracuje s ohledem na ochranu a péči o životní prostředí. Že se nikde nepovaluje nepořádek, nejsou zde rozlité provozní kapaliny, má kam vyhodit kelímek od kávy, zkrátka, že se nachází v čistém a příjemném prostředí, kam se bude rád vracet.

To je velmi zjednodušeně a v kostce nastíněna jedna ze základních myšlenek projektu GreenRetail, jednoho ze tří pilířů strategie GreenFuture. Zdá se samozřejmá, ale její naplnění je výsledkem dlouhodobé práce, inovativních řešení a postupů a často i změny myšlení a přístupu. A jak je tato strategie převáděna do praxe?

Newsletter Green Future

Zajímá vás jakých úspěchů dosahuje ŠKODA AUTO v rámci strategie Green Future ve snižování dopadů na životní prostředí například v oblasti ekologické výroby vozů (snižování emisí ve výrobních provozech, snižování spotřeby energií na jeden vyrobený vůz, využívání obnovitelných zdrojů, nakládání s odpady apod.), nebo jak naplňuje ambiciozní program ŠKODA Stromky? Podívejte se na některý z newsletterů, které jsou přílohami firemního časopisu ŠKODA Mobil a dozvíte se více.

ROZŠÍŘENÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Ochrana a péče o životní prostředí pro nás nekončí okamžikem, kdy vozidlo opustí výrobní závod.

ČTĚTE VÍCE