Koncernová environmentální mise – Go to Zero

U všech našich produktů a řešení mobility se snažíme minimalizovat dopady na životní prostředí napříč celým životním cyklem – od těžby nerostných surovin až po konec životnosti – abychom udrželi ekosystémy nedotčeny a vytvářeli pozitivní dopad na společnost. Dodržování environmentálních předpisů, norem a dobrovolných závazků je základním předpokladem našich činností.

Zaměření se na čtyři prioritní oblasti:

Klimatická změna
Jsme zavázáni k Pařížské klimatické dohodě a chceme se stát uhlíkově neutrální společností do roku 2050. Do roku 2025 plánujeme snížit emise skleníkových plynů v celém životním cyklu osobních automobilů a lehkých užitkových vozů o 30 % v porovnání s rokem 2015. Aktivně přispíváme k přechodu k obnovitelným energiím v průběhu celého životního cyklu.

Zdroje
Chceme maximalizovat efektivní využívání zdrojů a propagovat přístupy cirkulární ekonomiky při využívání materiálů, energií, vody či půdy. Do roku 2025 plánujeme snížit externality spojené s výrobou (CO2, energie, voda, odpad, těkavé organické látky) o 52,5% na vozidlo v porovnání s rokem 2010.

Kvalita ovzduší
Jsme hnací silou e-mobility v zájmu zlepšení lokální kvality ovzduší. Do roku 2025 bude podíl elektrických vozidel v našem modelovém portfoliu mezi 20 a 25 %. Podíl elektrických vozidel v koncernové flotile stoupne alespoň na 40 % do roku 2030.

Dodržování Environmentálních předpisů
Chceme být vzorem moderní, transparentní a úspěšné společnosti z pohledu integrity díky zavedení a kontrole efektivních manažerských systémů zohledňující dopady našich řešení mobility na životní prostředí po dobu všech etap životního cyklu.

Odpovědnost za životní prostředí

je součástí strategie společnosti Škoda Auto

Ochrana životního prostředí patří mezi základní pilíře trvalé udržitelnosti automobilky. Environmentální pilíř je již od roku 2012 zastřešen interním programem GreenFuture. Program zajišťuje řízení a efektivní kontrolu všech aktivit spojených s ochranou životního prostředí, na jeho základě se pak stanovují jednotlivá opatření na úrovni výroby, produktu a procesů.

Jsme také držiteli několika významných certifikátů, které dokazují naši angažovanost při ochraně životního prostředí.

Green Future

Green FactoryGreen ProductGreen Retail

Green Factory
Chceme maximalizovat efektivní využívání zdrojů a propagovat přístupy cirkulární ekonomiky při využívání materiálů, energií, vody či půdy. Do roku 2025 plánujeme snížit externality spojené s výrobou (CO2, energie, voda, odpad, těkavé organické látky) o 52,5 % na vozidlo v porovnání s rokem 2010.

Green Product
Hlavní podstatou environmentální strategie společnosti Škoda Auto je odpovědná a udržitelná výroba energeticky účinných vozů. Nová firemní strategie Next Level v oblasti výroby a vývoje produktu se soustřeďuje na zvýšení podílu prodeje elektrických vozů v Evropě do roku 2030 na 50 % až 70 % v závislosti na rozvoji trhu. Do roku 2030 plánuje Škoda Auto rozšířit portfolio min. o 3 nové čistě elektrické modely. Záměrem společnosti Škoda Auto je vyvíjet vozy s maximálním důrazem na ekologii. Zde platí zásada, že každá nová generace vozů značky Škoda má ve srovnání s předchozími modely nižší spotřebu paliva, méně emisí CO2, nižší hmotnost a lepší aerodynamiku.

Green Retail
Prodejci značky Škoda jsou v rámci Green Retail zapojováni do aktivit, díky kterým ve svých provozovnách zavádí postupy a procesy s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a efektivní hospodaření se zdroji a surovinami. Ve středu zájmu je zejména snaha o maximální využití odpadů, snižování spotřeb energií nebo využívání dešťové vody. Zároveň také neustále hledáme možnosti vedoucí k celkovému zlepšení prostředí ať už přímo v provozovně, nebo v jejím bezprostředním okolí.

Škoda Mobil – Rubrika Green Future

Chtěli byste vědět více o našich aktivitách v programu Green Future? Podívejte se na rubriku Green Future, která je součástí firemního časopisu Škoda Mobil.

Rozšířená odpovědnost výrobce

Ochrana a péče o životní prostředí pro nás nekončí okamžikem, kdy vozidlo opustí výrobní závod.

Čtěte více