1 093 000 stromů v letech 2007-2021 díky projektu ŠKODA AUTO

Uvědomujeme si negativní vlivy, které má stále rostoucí počet automobilů na kvalitu životního prostředí, a proto dlouhodobě a systematicky pracujeme na vývoji nových modelů vozů ŠKODA, které jsou v tomto ohledu co nejšetrnější. K adekvátní environmentální politice přispívá v České republice naše společnost opatřeními v rámci Strategie GreenFuture a rovněž grantovým programem ŠKODA Stromky „Za každý prodaný vůz jeden strom”.

Grantový program pro rok 2021 byl naplněn


Již patnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy v roce 2021. Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA AUTO rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. Prostřednictvím tohoto projektu bude do konce roku 2021 vysazeno 1 093 000 stromů, což odpovídá více než 227 hektarům nového lesa nebo by bylo pokryto novou zelení 347 fotbalových hřišť ve více než 170 lokalitách po celé České republice. V posledních letech se do projektu zapojují kromě ŠKODA AUTO zaměstnanců a jejich rodin i trainees a učni středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA. V roce 2017 si historicky poprvé svůj strom zasadil také zákazník ŠKODA v Mariánských Lázních, a byla také vysazena první ŠKODA Alej v obci Bradlec na Mladoboleslavku, takto označených stromků je do dnešního dne v celé republice téměř 70. Z více zeleně se tak mohou těšit Kvasiny, Vrchlabí, Solnice, Rychnov, v okolí Mladé Boleslavi jsou to Plazy, Boseň, Březno a mnoho dalších míst kolem našich závodů, ale i v jiných regionech jako je například jižní Morava a výsadba v Rohatci u Hodonína či v Národním parku Šumava. Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Kritéria pro výběr projektů

 • vhodnost stromů pro zvolené stanoviště a vhodnost stanoviště v rámci krajiny;
 • význam výsadby pro zvýšení ekologické stability území a zadržení vody v krajině (vsakování dešťové vody);
 • budou upřednostňovány projekty výsadeb na místě přístupném veřejnosti;
 • vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek);
 • míra zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu; způsob komunikace projektu v rámci obce a vůči médiím a širší veřejnosti.
 • zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 5 let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba důvěryhodně doložit popisem zajištění následné péče); v omezené míře lze žádat i na podporu následné péče.
 • kvalitní zpracování žádosti a příloh;
 • v případě, že je žadatelem obec, budou bodově zvýhodněny projekty:
  1. předloženy obcemi do 800 obyvatel;
  2. připravené na základě komunitního plánování se zapojením veřejnosti.

Na co lze žádat

 • zakoupení sazenic stromů a keřů;
  • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
  • do maximální ceny 20 Kč za sazenici (včetně DPH) u lesnických výsadeb;
  • není možné žádat pouze na výsadbu keřů, s výsadbou keřů musí být také spojena výsadba minimálně 10sazenic stromů. Nelze žádat na velmi drobné keře, polokeře nebo sazenice pro účely živého plotu;
 • nákup materiálu ke stabilizaci sazenic (kůly, pletivo, chráničky, popruhy na úvazy) až do 5% z celkových nákladů, nebo uhrazení následné péče (zakládací řez, zálivka) ve výši 5% nákladů na sazenice.

Na co nelze žádat

 • externí zpracování žádosti;
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů;
 • propagace projektu;
 • mzdové náklady;
 • výsadby stříhaných živých plotů;
 • použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny a substrátu s jejím obsahem, barevná mulčovací kůra;
 • závlahové roury "husí krky";
 • zakoupení mobiliáře;
 • ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů projektu.

Podmínky udělení grantu

 • Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace.
 • Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 70 000 Kč. U lesnických výsadeb je možné požádat o vyšší částku po předchozí konzultaci s Nadací Partnerství.
 • Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (okres Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Semily, Náchod).
 • Písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z katastru nemovitostí (viz povinné přílohy žádosti).
 • Popis zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby. Považujeme následnou péči za důležitou a zajímá nás, jak ji zajistíte.
 • Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m (to neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad).
 • Grantová výzva je určena pro jarní a podzimní výsadby, tzn. realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 v případě jarních výsadeb a od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021 u výsadeb podzimních.
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, závěrečnou zprávu).
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a společnosti ŠKODA AUTO.
 • Povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci za finanční podpory ŠKODA AUTO podle pravidel prezentace, která jsou přílohou smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (tzn. zmínit tuto informaci v textových i grafických materiálech, včetně výroční zprávy, periodik a webu organizace).
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze Hlas lesa (všechny výsadby) a Sázíme budoucnost (zde vyjma lesních výsadeb - podrobné informace na webu). Registrace je bezplatná a slouží k budování jednotné databáze výsadeb na území ČR.
 • Úspěšní žadatelé souhlasí s označením "ŠKODA ALEJ" případně „ŠKODA STROMKY“ na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m, cedule dodá Vyhlašovatel prostřednictvím Garanta).

Způsob výběru projektů

Projekty projdou nejprve kontrolou formálních náležitostí. Neúplné žádosti a žádosti, které neodpovídají zaměření výzvy, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. Projekty splňující formální náležitosti budou následně hodnoceny odbornou grantovou komisí. Komise může rozhodnout o podpoře projektu nižší částkou, než je požadována. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu předčasně ukončit nebo změnit termíny.

Jak podat žádost

Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách www.nfsa.grantys.cz, kde si žadatel vybere grantovou výzvu ŠKODA STROMKY. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese.

Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata.

Povinnými přílohami žádosti jsou:

 • přehledné označení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku) uveďte měřítko a orientaci;
 • informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče);
 • podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (v případě, že vlastník není shodný s žadatelem; příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu v případě, že jsou v ní uvedená čísla parcel, se kterými mohou hospodařit); v případě výsadby u hranice pozemku (méně než 3 metry) je obvykle nutný i souhlas vlastníka sousedního pozemku;
 • fotografie současného stavu lokality.

V případě podpoření je nutné před podpisem smlouvy o nadačním příspěvku dodat:

 • doklad o vedení účtu (buď kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou).

Nepovinnou přílohou žádosti je:

 • výroční zpráva organizace za uplynulý rok

K výběru vhodných druhů dřevin, provedení kvalitní výsadby a následné péči doporučujeme publikaci Jak se sází strom, autorky Miroslavy Drobílkové.

Harmonogram grantové výzvy v příštím roce bude zveřejněn na jaře roku 2022