Informace o zpracování osobních údajů

Řešení vztahů s obchodními partnery

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Řešení vztahů s obchodními partnery

Prověření obchodního partnera

Účel zpracování:
Prověření obchodního partnera

Popis účelu zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem registrace externího subjektu do koncernové databáze, jež je nezbytná pro následné prověření důvěryhodnosti a solventnosti tohoto subjektu, jakožto potencionálního obchodního partnera. V některých případech je nezbytné pro důkladnější kontrolu obchodních partnerů provést jejich hloubkovou kontrolu, např. prostřednictvím objednávky vůči externí auditorské společnosti obsahující potřebné identifikační osobní údaje obchodního partnera.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme spolupracovat pouze se subjekty s hodnověrnou integritou.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od vytvoření záznamu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Externí audit vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od vás i od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Realizace obchodní spolupráce společnosti Škoda Auto s obchodním partnerem

Účel zpracování:
Realizace obchodní spolupráce společnosti Škoda Auto s obchodním partnerem

Popis účelu zpracování:
Společnost Škoda Auto oslovuje obchodní partnery s poptávkou po výrobcích či službách, a pokud je obchodní partner vybrán, pak používá osobní údaje pro uzavření rámcové smlouvy, resp. vytvoření objednávky.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od vytvoření nebo aktualizace záznamu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel platformy vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od vás

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01
Mladá Boleslav

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/