Informace o zpracování osobních údajů

Provozování MyŠKODA Portálu

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Provozování internetového portálu MyŠKODA Portál

PROVOZOVÁNÍ MYŠKODA PORTÁLU

Účel zpracování:
Provozování internetového portálu MyŠKODA Portál

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje použijeme pro zajištění funkcionalit internetového portálu MyŠKODA Portál včetně Vaší registrace a přihlašování. MyŠKODA Portál přináší přístup k datům o voze, návodům a manuálům, zprávám a utilitám, které Vám usnadní život s vozem společnosti ŠKODA AUTO.

Pro přihlášení do aplikace je využívána databáze pro jednotné přihlašování do on-line prostředí ŠKODA AUTO, z níž získáváme Vaše unikátní identifikační číslo a další údaje, pokud jste je již v rámci on-line ŠKODA AUTO prostředí zadal(a).

Na internetovém portále MyŠKODA Portál jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, abychom Vám mohli poskytnout následující informace a služby:

 1. Servisní prohlídky a výměny dílů
  Pokud v rámci internetového portálu zadáte údaje o svém vozidle v rozsahu VIN kódu, počátečního stavu tachometru při koupi, počet najetých kilometrů, roční nájezd kilometrů a výběr preferovaného dealera, můžeme vám na internetovém portále představit návrh servisních prohlídek a pravděpodobné výměny dílů.

 2. Objednání prohlídky vozu
  Na portálu máte možnost přidat si svého dealera a zároveň skrz portál objednat servisní prohlídku, a to pomocí údajů, které o Vás v portálu evidujeme.

 3. Prezentace nabídek
  V rámci komunikace s Vámi Vám můžeme nabídnout zprostředkování servisní prohlídky a zaslání naší Šekové knížky plné slev pro majitele vozů starších čtyř let. Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vás prostřednictvím portálu oslovovat i s nabídkami služeb, produktů a také s návrhem účasti v soutěžích pořádaných společností ŠKODA AUTO.

 4. Návod k vozu
  Na základě zadaného VIN čísla Vašeho vozu si můžete nechat zobrazit návod ke svému vozu, který odpovídá přímo Vašemu modelu.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje smlouva, kterou jste s námi uzavřel při registraci na internetový portál.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Technické údaje o produktu, Popisné údaje, Informace o vzájemné komunikaci a interakci.

Doba zpracování a archivace:
Do okamžiku smazání účtu nebo v případě neaktivity delší než 10 let, podle toho, která situace nastane dříve.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Člen distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

https://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/