Informace o zpracování osobních údajů

Prodej v e-shopu Škoda Auto

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Plnění objednávky z E-shopu

Účel zpracování:
Plnění objednávky z E-shopu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění vaší objednávky v E-shopu, včetně přijetí objednávky, zajištění jejího plnění, automatické vygenerování faktury a následné doručení objednávky, a to buď prostřednictvím našeho obchodního partnera vyřizujícího objednávky z E-shopu při objednávce domů, nebo člena distribuční sítě v případě vyzvednutí objednávky u jednoho z našich členů distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování: 
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Popisné údaje
 • Transakční údaje
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Historie obchodování

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Administrátoři e-shopu, členové distribuční sítě, administrativní pracovníci 3. stran v rámci EU, poskytovatelé doručovacích služeb a doručovatelé poštovních zásilek.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás prostřednictvím formulářů na E-shopu Škoda Auto.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Správa zákaznického účtu

Účel zpracování:
Správa zákaznického účtu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou využity za účelem vedení zákaznického účtu vycházejícího z vámi vytvořeného Škoda ID. Mezi služby poskytované v rámci zákaznického účtu patří především možnost rychlého přihlášení do E-shopu, správa zákaznických informací uživatelem, zobrazení historie obchodování zákazníkem.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Lokalizační údaje
 • Historie obchodování
 • Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
Dokud nesmažete svůj účet Škoda ID nebo v případě vaší neaktivity 4 roky a 6 měsíců váš účet může být deaktivován a archivován, podle toho, která situace nastane dříve.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Administrátoři E-shopu, členové distribuční sítě, administrativní pracovníci 3. stran v rámci EU.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: 
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vratky - vyřizování reklamací

Účel zpracování:
Vratky - vyřizování reklamací

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro řešení reklamací nebo vracení vaší objednávky z E-shopu, včetně přijetí požadavku, zajištění jejího plnění, automatické vygenerování účetní dokumentace a následné zpracování.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Lokalizační údaje
 • Historie obchodování
 • Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení reklamace.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Administrátoři E-shopu, členové distribuční sítě, administrativní pracovníci 3. stran v rámci EU, poskytovatelé doručovacích služeb a doručovatelé poštovních zásilek, Volkswagen Financial Services.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/