Náležitosti předkládaných žádostí


 • popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
 • rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
 • zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO
 • vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům 
 • doložené spolufinancování z jiných zdrojů bude bodově zvýhodněno
 • čestné prohlášení o čerpání nebo nečerpání jiné podpory ze strany ŠKODA AUTO nebo Nadačního fondu ŠKODA AUTO za rok 2018, 2019 a v daném kalendářním roce


Oprávnění žadatelé:

 1. Základní školy; občanská a zájmová sdružení
 2. Nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 3. Příspěvkové organizace, zřízené územně samosprávným celkem
 4. Města a obce

Mezi oprávnění žadatele nepatří základní a střední školy z regionů Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny zařazené do speciálního strategického programu rozvoje škol.

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady:

 • investice, provozní náklady - ano
 • mzdové náklady - ne
 • doložené spolufinancování z jiných zdrojů bude bodově zvýhodněno


Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Datum realizace projektu: pro podpořené projekty v roce 2020 je nejzazší datum realizace 31. 3. 2021, pro rok 2021 bude upřesněno s novým ročníkem grantové výzvy

Spuštění: předpokládané spuštění dalšího ročníku grantové výzvy je plánováno na první kvartál roku 2021

Uzávěrka: grantový program pro rok 2020 uzavřen

Žádost o grant:

 • žadatel vyplní přiložený formulář
 • zašle přes elektronickou žádost
 • Příručka pro vyplnění žádosti a následné kroky
 • Čestné prohlášení o čerpání a nečerpaní prostředků ze ŠKODA AUTO nebo Nadačního fondu ŠKODA AUTO za rok 2018, 2019 a v daném kalendářním roce

Proces hodnocení žádostí


Formální posouzení žádosti

 • Žádosti projdou prvotním posouzením ze strany ŠKODA AUTO, která kontroluje formální správnost žádostí, ověří pravdivost uvedených informací a kontroluje povinné přílohy. Žádosti, které projdou formální kontrolou, postupují k věcnému hodnocení. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny. V případě nedoložení povinných příloh nebudou organizace vyzvány k opravě/doplnění a budou z grantového řízení vyřazeny.

Věcné posouzení žádosti

 • O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená grantová komise složená ze zástupců Vyhlašovatele. Grantová komise posoudí jednotlivé žádosti a doporučí projekty k podpoře. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

 

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informování nejpozději 31. 8. 2020.

Další aktivity ŠKODA AUTO podpory technického vzdělání

Více informací o společenské odpovědnosti #ŠKODAAUTOpomáhá