Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2020

ŠKODA AUTO se jako výrobce automobilů výrazně angažuje v oblasti bezpečnosti dopravy. Česká republika výrazně překračuje průměr EU v počtu úmrtí a zranění při dopravních nehodách, jejichž obětí jsou mnohdy děti. Cílem projektu je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Přehled podpořených projektů v předchozích letech.

Podporované projekty:

 • výuka dopravní výchovy s využitím preventivního programu
 • osvětové aktivity v oblasti silniční bezpečnosti pro veřejnost
 • vzdělávací aktivity pro učitele, rodiče, policisty a další osoby činné v oblasti silniční bezpečnosti - uvedení inovativního vzdělávání skrze formy umožňující vzdálený přístup (např. forma online výuky)
 • vybavení učeben dopravní výuky nebo dětských dopravních hřišť

 

Výhodou předkládaných projektů je jejich případné propojení s jinými aktivitami společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO (např. využití preventivního programu www.bezpecnecesty.cz).

Náležitosti předkládaných žádostí

 

 • popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
 • rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
 • zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
 • vztah projektu ke ŠKODA AUTO, jejím preventivním aktivitám a programů (bezpecnecesty.cz) nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
 • doložené spolufinancování z jiných zdrojů bude bodově zvýhodněno
 • čestné prohlášení o čerpání nebo nečerpání jiné podpory ze strany ŠKODA AUTO nebo Nadačního fondu ŠKODA AUTO za rok 2018, 2019 a v daném kalendářním roce


Oprávnění žadatelé: 

 1. Nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. Příspěvkové organizace, zřízené územně samosprávným celkem
 3. Města a obce
 4. Veřejné mateřské a základní školyPodporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady:

 • investice, provozní náklady - ano
 • mzdové náklady - ne
 • doložené spolufinancování z jiných zdrojů bude bodově zvýhodněno


Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Datum realizace projektu: pro podpořené projekty v roce 2020 je nejzazší datum realizace 31. 3. 2021, pro rok 2021 bude upřesněno s novým ročníkem grantové výzvy

Spuštění: předpokládané spuštění dalšího ročníku grantové výzvy je plánováno na první kvartál roku 2021

Uzávěrka: grantový program pro rok 2020 uzavřen

Žádost o grant:

 • žadatel vyplní přiložený formulář
 • zašle přes elektronickou žádost
 • Příručka pro vyplnění žádosti a následné kroky
 • Čestné prohlášení o čerpání a nečerpaní prostředků ze ŠKODA AUTO nebo Nadačního fondu ŠKODA AUTO za rok 2018, 2019 a v daném kalendářním roce 

Proces hodnocení žádostí


Formální posouzení žádosti

 • Žádosti projdou prvotním posouzením ze strany ŠKODA AUTO, která kontroluje formální správnost žádostí, ověří pravdivost uvedených informací a kontroluje povinné přílohy. Žádosti, které projdou formální kontrolou, postupují k věcnému hodnocení. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny. V případě nedoložení povinných příloh nebudou organizace vyzvány k opravě/doplnění a budou z grantového řízení vyřazeny.

Věcné posouzení žádosti

 • O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená grantová komise složená ze zástupců Vyhlašovatele. Grantová komise posoudí jednotlivé žádosti a doporučí projekty k podpoře. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

 

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informování nejpozději 31. 8. 2020.

Další aktivity ŠKODA AUTO podpory dopravní bezpečnosti

Více informací o společenské odpovědnosti #ŠKODAAUTOpomáhá