TADY JSEM DOMA

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2019

Současná doba a individualistický životní styl snižuje pevnost sociálních vazeb a komunitního života. Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO. Může se jednat o společensky prospěšné projekty nebo volnočasové aktivity, ať už jsou zaměřené na kulturu nebo sport.


Přehled podpořených projektů v roce 2018 a dalších letech 

Podporované projekty:
Aktivity, ve kterých se angažují zaměstnanci ŠKODA AUTO a mají pozitivní dopad na kvalitu jejich života a života rodinných příslušníků, zvláště pak:
• projekty zaměřené na posílení místní komunit
• amatérský sport (především mládežnický)
• unikátní kulturní akce posilující historické tradice regionu
• společenské akce
• vzdělávací, ekologická či humanitární činnost
• záchrana kulturního a přírodního dědictví regionu

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu, dopad na místní komunitu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO
• výčet zaměstnanců zapojených do projektu, a specifikace formy jejich angažovanosti, popř. dopadu na ně a jejich rodiny
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především občanská a zájmová sdružení, neziskové organizace, spolky, sportovní oddíly, obce atd.

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 50 000 Kč

Spuštění: 4. 2. 2019
Uzávěrka: 31. 3. 2019

Žádost o grant: žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 30. 6. 2019