ŠKODA Stromky

1 093 000 stromů v letech 2007-2021 díky projektu ŠKODA AUTO

Uvědomujeme si negativní vlivy, které má stále rostoucí počet automobilů na kvalitu životního prostředí, a proto dlouhodobě a systematicky pracujeme na vývoji nových modelů vozů ŠKODA, které jsou v tomto ohledu co nejšetrnější. K adekvátní environmentální politice přispívá v České republice naše společnost opatřeními v rámci Strategie GreenFuture a rovněž grantovým programem ŠKODA Stromky „Za každý prodaný vůz jeden strom”.

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2021


Již patnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy v roce 2021. Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA AUTO rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. Prostřednictvím tohoto projektu bude do konce roku 2021 vysazeno 1 093 000 stromů, což odpovídá více než 227 hektarům nového lesa nebo by bylo pokryto novou zelení 347 fotbalových hřišť ve více než 170 lokalitách po celé České republice. V posledních letech se do projektu zapojují kromě ŠKODA AUTO zaměstnanců a jejich rodin i trainees a učni středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA. V roce 2017 si historicky poprvé svůj strom zasadil také zákazník ŠKODA v Mariánských Lázních, a byla také vysazena první ŠKODA Alej v obci Bradlec na Mladoboleslavku, takto označených stromků je do dnešního dne v celé republice téměř 70. Z více zeleně se tak mohou těšit Kvasiny, Vrchlabí, Solnice, Rychnov, v okolí Mladé Boleslavi jsou to Plazy, Boseň, Březno a mnoho dalších míst kolem našich závodů, ale i v jiných regionech jako je například jižní Morava a výsadba v Rohatci u Hodonína či v Národním parku Šumava. Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty.

Podporované projekty:
• nekomerční výsadba se zaměřením na:
› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
› zvyšování biodiverzity lesních porostů

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu
• důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• odborná cenová nabídka na sazenice
• potvrzení o vlastníkovi pozemku
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO, jejím preventivním aktivitám a programům v oblasti životního prostředí, nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• možnost dobrovolnické výsadby pro zaměstnance ŠKODA AUTO
• souhlas s případným označením "ŠKODA ALEJ" na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m)Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení. Úspěšné organizace z prvního kola nemohou ve druhém kole již žádat. 

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí)

Uznatelné náklady: pouze finanční náklady na zakoupení sazenic stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie), žádné jiné náklady související s výsadbou nebudou uznány

Minimální výše grantu: 10 000 Kč

Maximální výše grantu: 70 000 Kč

Maximální cena sazenice: 2 000 Kč 
Spuštění 1. výzvy:
 jaro 2021
Uzávěrka 1. výzvy: jaro 2021

Žádost o grant: Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacího systému NROS. Žádosti jsou přijímány v termínu od spuštění grantového řízení až do termínu uzávěrky.
K žádosti je nutné připojit tyto povinné přílohy:
• rozpočet projektu
• cenová nabídka na nákup sazenic
• potvrzení o vlastníkovi pozemku (výpis z katastru nemovitostí)
• pokud nejste vlastníkem pozemku, tak souhlas vlastníka s realizací projektu

Veškeré potřebné dokumenty a příručku pro práci s grantovacím systémem naleznete zde.