ŠKODA DĚTEM

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018

Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřena je především na děti sociálně znevýhodněné, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve společnosti a rozvoji svých dovedností.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

Podporované projekty:
• práce s dětmi v sociálně vyloučených komunitách
• integrace sociálně znevýhodněných dětí do většinové společnosti
• podpora výuky nadaných a znevýhodněných dětí
• podpora dětí s uměleckým nebo sportovním talentem
• aktivity vedoucí ke zvýšení budoucího pracovního uplatnění dětí

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu – jejich výčet a formy angažovanosti)
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, příspěvkové organizace, obce, školy

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 5. 2. 2018
Uzávěrka: 1. 4. 2018

Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 30. 6. 2018