CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance ve ŠKODA AUTO a.s.

Systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci. Jedná se o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazující společnost k udržování vyváženého vztahu mezi společností samou a jejími zaměstnanci.

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin.

Skupina ŠKODA AUTO přikládá zásadní význam tomu, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vůbec vnímána jako úspěšná a přitom transparentní a informačně otevřená společnost.

Skupina ŠKODA AUTO se od roku 2007 hlásí k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex) v podobě, v jaké byl pod patronací Komise pro cenné papíry aktualizován v roce 2004. Cílem Společnosti je neustálým zlepšováním interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.


Etický kodex

Současně se politika Sspolečnosti opírá o principy zakotvené v dokumentu „Zásady chování skupiny ŠKODA – součást koncernu Volkswagen“. Přijaté Zásady chování jsou založeny na uplatnění všeobecně uznávaných společenských hodnot.


Společenská odpovědnost

Koncept společenské odpovědnosti firem hrál mezi zájmy ŠKODA AUTO vždy klíčovou roli. Společnost má pevné pouto nejen se svými zaměstnanci a jejich rodinami, ale také s lidmi žijícími v okolí výrobních závodů. V rámci své společenské odpovědnosti se ŠKODA AUTO zaměřuje především na bezpečnost silničního provozu, technické vzdělávání, pomoc dětem, bezbariérovou mobilitu, péči o zaměstnance a dobré vztahy s okolím. ŠKODA AUTO podporuje také mnoho kulturních a sportovních aktivit na národní i mezinárodní úrovni. Za účelem zajištění spokojenosti svých zákazníků dále ŠKODA AUTO podporuje osvojení principů společenské odpovědnosti firem ze strany svých dodavatelů a udržuje s nimi dobré vztahy.


Organizace řízení rizik

Struktura řízení rizik ve skupině ŠKODA AUTO je založena na jednotném principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který vychází z požadavků německého zákona. Řízení rizik jako operativní součást podnikatelského procesu musí jednotlivá rizika podrobně identifikovat, posoudit jejich rozsah, uvést opatření k jejich odstranění a přinést důkaz o jejich účinnosti.


Systém řízení rizik

Celosvětové působení skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trzích přináší řadu rizik, která mohou negativně ovlivnit její finanční výsledky a úspěch v podnikání. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se skupina snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.