CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance ve ŠKODA AUTO

Je systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci. Jedná se o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazující společnost k udržování vyváženého vztahu mezi společností samou a jejími zaměstnanci.

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin.

Skupina ŠKODA AUTO přikládá zásadní význam tomu, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vůbec vnímána jako úspěšná a přitom transparentní a informačně otevřená společnost.

Skupina ŠKODA AUTO se od roku 2007 hlásí k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex) v podobě, v jaké byl pod patronací Komise pro cenné papíry aktualizován v roce 2004. Cílem Společnosti je neustálým zlepšováním interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.


Organizace řízení rizik

Struktura řízení rizik ve skupině ŠKODA AUTO je založena na jednotném principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který vychází z požadavků německého zákona. Řízení rizik jako operativní součást podnikatelského procesu musí jednotlivá rizika podrobně identifikovat, posoudit jejich rozsah, uvést opatření k jejich odstranění a přinést důkaz o jejich účinnosti.


Systém řízení rizik

Celosvětové působení skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trzích přináší řadu rizik, která mohou negativně ovlivnit její finanční výsledky a úspěch v podnikání. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se skupina snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.

Compliance

Společnost ŠKODA AUTO a.s. a celá skupina ŠKODA AUTO věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř i vně skupiny. Tímto přístupem skupina ŠKODA AUTO dává najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Za účelem dodržování výše uvedených hodnot pracuje ve ŠKODA AUTO útvar Governance, Risk & Compliance. Úloha mimo jiné poskytuje poradenství ve všech otázkách compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o významu compliance mezi zaměstnanci.

Skupina ŠKODA AUTO je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný jedině chováním se podle pravidel. Tato dobrovolně přijatá pravidla tvořená zákonnými a vnitřními požadavky, povinnostmi z přijatých závazků a etickými principy tvoří nedílnou součást společnosti a jsou východisky pro rozhodování. Činnosti spadající pod compliance přispívají k plnění strategie navržené v koncernu Volkswagen a jsou zahrnuty do celosvětového úsilí o compliance.


Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců skupiny ŠKODA AUTO a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev.

Dobrá pověst skupiny ŠKODA AUTO je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s našim etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. Zásady chování zde uvedené se staly nedílnou součástí firemní kultury.

Etické kodex je ke stažení zde:
Česká verze
Anglická verze
Německá verze


Ombudsman systém

V koncernu Volkswagen, jehož součástí je ŠKODA AUTO, funguje tzv. Ombudsman systém, který je určen pro komunikaci ve věcech korupce a podezření na korupční jednání. Každý náš zaměstnanec se může obrátit na jednoho ze dvou nezávislých ombudsmanů, odhalí-li i pouhé náznaky korupce. Stejně tak se mohou na ombudsmana obrátit naši dodavatelé, odběratelé a jiné osoby, které přichází se ŠKODA AUTO do styku.

Cílem systému je zamezit korupčnímu jednání tím, že pomáhá odhalovat a řešit případy korupčního jednání. Ombudsman je při své činnosti vázán mlčenlivostí o původu podnětu, pro oznamovatele tak nehrozí prozrazení jeho identity.

Další informace o ombudsmanovi jsou dostupné zde:
Anglická verze
Německá verze